CHAPTER 8

743K 15.3K 1.3K
                         

CHAPTER 8

WALANG imik si Clarianette habang nag-aagahan kasama ni Cleevan. Panay ang dasal niya sa panginoon na sana dumating si Ace para may makausap siya pero hindi pinakinggan ang dasal niya.

“Where have you been last night?” All of a sudden, Cleevan asked.

Nagtaas siya ng tingin dito. “I’m very sure Ace already told you.”

Walang emosyon ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. “I’ll ask you again Nett, nasaan ka kagabi?”

Itinirik niya ang mga mata. “Nasa Royal Restaurant ako kagabi, kasama ko si Ace.”

“Si Ace lang ba?” Puno ng pagdududa ang boses nito.

“Nope, not just Ace.” Nang-uuyam na nginitian niya ito. “I was with Lance last night. We talk about a lot of things.” She sighed dreamily. “It was an amazing night.”

Cleevan abruptly stands up and left her in the table. Mahina siyang natawa sa inakto nito. Mag-deny man ito ng mag-deny alam niyang nagseselos ito kay Lance. Walang ibang paliwanag sa inaakto nito kung hindi pagseselos. Pero bakit naman ito magseselos? Unless he— Marahas niyang ipinilig ang ulo. That’s absurd. Hinding-hindi mangyayari ang nasa isip niya kani-kanina lang. Napaka-imposible na magkagusto sa kanya si Cleevan.

Bumuntong-hininga siya at pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos niya, sa halip na bumalik sa silid nila ni Cleevan, naglakad-lakad siya sa kabuunan ng bahay.

Halos sampong minuto na rin siya palakad-lakad ng dalhin siya ng paa niya sa isang maliit na hallway, ang dulo niyon ay isang kulay mahogany na pinto. Out of curiosity, she walked towards the door and was about to open it when the door suddenly opens showing Cleevan.

Namilog ang mga mata nito ng makita siya at mabilis na isinara ang pinto at ini-lock. She tried to take a peek on what’s inside the room, but failed. Nakaharang kasi ang matipunong katawan ni Cleevan kaya wala siyang nakita.

“Anong mayroon sa loob at parang may tinatago ka?” Usisa niya.

Hinablot nito ang kamay niya at hinila siya palayo sa silid na iyon. Tumigil lang ito sa paghila sa kaniya nung nasa sala na sila.

“Anong mayroon sa silid na ‘yon?” Usisa niya ulit dito.

“None of your business.” He turns to leave, leaving her in confusion.

Clarianette took a deep breath then exhaled loudly. Hindi talaga niya maiintindihan ang ugali ng lalaking ‘yon.

Umupo siya sa mahabang sofa at binuksan ang TV. Kinuha niya ang remote at inilagay sa Star Movies. Nang makitang Insidious ang palabas sa TV, humilig siya sa malambot na likod ng sofa at nanuod.

A minute passed by and she felt someone sat next to her. Nang tingnan niya kung sino iyon, nakita niya si Ace. Ibinalik niya ang tingin TV para manuod. Wala silang imik pareho ni Ace, focus sila sa pinanunuod nila.

Pagkatapos ng palabas, narinig niyang mahinang tumawa ang lalaki.

Bumaling siya rito. “Anong nakakatawa?”

“From the time you watched that movie until the end, you didn’t even scream in terror.”

She shrugged. “I love horror Films. Noon, takot talaga pero noong nagtagal na palagi nalang akong nanunuod ng Horror, nawala na ang takot ko. Nasanay na siguro ako.” Binuntutan pa niya ng tawa ang huling sinabi.

Napailing-iling ito. “When you’re on a date and you watched Horror Movie, sigurado akong maiinis ang ka-date mo.”

Tumawa siya ng mahina. “Yeah, nangyari nga yon. I was in college, sophomore, when the president of the broadcasting team asked me out. He wanted us to watch a Horror movie.”

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon