Cau 5: Quy luat luong chat

1.5K 2 1

Câu 5:Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất (Lượng - Chất) :

Quy luật Lượng- Chất vạch ra cách thức vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.

Khái niệm :

Học thuyết Mác-Lê nin đã chỉ ra rằng : mọi SV, HT đều là thể thống nhất của 2 mặt đối lập Lượng - Chất . Vậy trước hết chúng ta cần hiểu rõ khái niệm Lượng và Chất .

Chất là gì ?

Chất của SV, HT là thuộc tính khách quan vốn có của SV, HT , nói lên nó là cái gì ? để phân biệt nó với cái khác .

Ví dụ

: ớt , gừng có vị cay ; mía có vị ngọt; muối có vị mặn...

Tuy vậy, mỗi SV, HT lại có những thuộc tính riêng; có thể chất của SV này là thuộc tính của SV kia và ngược lại ; cho nên sự phân biệt các thuộc tính chỉ là tương đối .

Ví dụ

: Vị cay có thể là ớt, có thể lại là gừng - giữa chúng lại có những thuộc tính riêng ( Lấy ví dụ ) .

Lượng là gì ?

Lượng là thuộc tính của SV, HT biểu thị bằng các con số của các yếu tố, các thuộc tính cấu thành nó; lượng là cái vốn có, khách quan của SV, HT .

Đó là các biểu thị về mức độ ( to, nhỏ ; lớn, bé ) ; tốc độ ( nhanh, chậm) ; trọng lượng ( nặng, nhẹ )....

Tuy nhiên, có những trường hợp Lượng không thể xác định được bằng các con số mà bằng sự trừu tượng hóa, như mức độ tình cảm ( yêu, ghét, buồn, vui, giận, hờn...hoặc Cách mạng lớn mạnh, đất nước đang đổi mới, phát triển-.).

Vì vậy, trong thực tế việc xác định Lượng, Chất chỉ là tương đối, bởi vì trong mối quan hệ này nó là chất, nhưng ở mối quan hệ khác nó lại là lượng .Cho nên phải phân biệt một cách rõ ràng .

Ví dụ : HS có bằng TN THPT là chất của HS PT nhưng nó lại là lượng làm cơ sở cho thời gian tiếp tục tích lũy về kiến thức ( Lượng ) 3 năm học cao đẳng- để TN cao đẳng có bằng ( Chất mới ra đời ).

Mối quan hệ biện chứng :Lượng - Chất .

- Triết học Mác- Lê nin khẳng định : Không có SV, HT nào lại không có cả 2 mặt Chất và Lượng; chất và lượng luôn thống nhất : lượng nào chất ấy, chất nào lượng ấy; không có SV, HT nào tách riêng 2 mặt chất và lượng .

- Sự thống nhất giữ Lượng và Chất được thể hiện trong một giới hạn nhất định gọi là"Độ"- Vậy "Độ" là giới han trong đó có sự thống nhất giữa Lượng và Chất- Nghĩa là "Độ" là giới hạn mà ở đó đã có sự thay đổi về Lượng nhưng chưa có sự thay đổi về Chất ( Sự vật vẫn là nó, nó chưa là cái khác ).

Ví dụ : Nước đun sôi đến 100o C thì vẫn ở thể lỏng- gọi là nước sôi.

- Sự vật biến đổi chính là Chất biến đổi, nhưng Chất là mặt tương đối ổn định, Lượng là mặt biến động hơn .

Cau 5: Quy luat luong chatĐọc truyện này MIỄN PHÍ!