14. CSVH thời kỳ Đổi mới trong Nghị quyết Trung ương 5 (tr.73)?

11.3K 1 2

CSVH thời kỳ Đổi mới trong Nghị quyết Trung ương 5)

Nghị quyết Trung ương V khoá VIII về xây dựng nền văn hoá VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (Ngày 6 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 1998)

3.5.2.1.* Khái quát nội dung Nghị quyết Trung ương V

+ Khái niệm "văn hoá" mà Bác Hồ nêu lên (tr.19 của NQ), Bác đã đưa ra khái niệm này tại nhà tù ở Quảng Tây.

+ Hiểu thế nào về " nền vh tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc" (tr.21, 22, 23 hoặc 55 - 56) (vấn đề bản sắc? nói về những gì tốt đẹp, còn hạn chế có là bs? VN ra nước ngoài họ nhận diện ntn? Đi chậm hay nói, nói to, hay cười, chen lấn khi xếp hàng ở sân bay, tò mò - chuyện một anh chảy máu cam, liều lĩnh - cưa quả bom?, cũng cần nhìn nhận để khắc phục và làm cho VN đẹp lên trong con mắt bạn bè)

+ Đánh giá về thực trạng văn hoá nước ta (Thành tựu, mặt yếu kém, nguyên nhân tr.42 -53)

+ Những quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và phát triển vh: (5 quan điểm - tr. 55 - 58).

+ Những nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng và phát triển vh và nhiệm vụ cấp bách ? (10 nhiệm vụ ; tr. 58 - 69) (Nhiệm vụ của CSVH thời kỳ Đổi mới trong Nghị quyết Trung ương 5)

+ Những giải pháp lớn xây dựng và phát triển vh (4 giải pháp; tr. 70 - 88)

3.5.2.2. . CSVH thời kỳ Đổi mới trong Nghị quyết Trung ương 5 (tr.73)

1. Chính sách kinh tế trong văn hoá

2. Chính sách văn hoá trong kinh tế

3. Chính sách xã hội hoá hoạt động văn hoá

4. Chính sách bảo tồn phát huy di sản vh

5. Chính sách khuyến khích sáng tạo trong các hoạt động văn hoá

6. chính sách đặc thù hợp lý, hợp tình cho những loại đối tượng xã hội cần được ưu đãi tham gia và hưởng thụ văn hoá

7. Chính sách cụ thể về hợp tác quốc tế.

14. CSVH thời kỳ Đổi mới trong Nghị quyết Trung ương 5 (tr.73)?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!