8 Vai tro lanh dao cua Dang

5.8K 2 0

3.2. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong lĩnh vực VH (Tính chất tuyên truyền của CSVH trong DC43)

- Đảng đã xác định vai trò của văn hoá trong sự nghiệp cách mạng: (tr.7)

+ Mặt trận Vh là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hoá) ở đó người cộng sản phải hoạt động.

+ Không chỉ làm cách mạng chính trị mà phải làm cách mạng văn hoá nữa

+ Có lãnh đạo được phong trào vh, Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả.

- Cách mạng vh muốn hoàn thành phải do Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo (b, tr.10)

- Đảng đã chỉ ra 3 nguyên tắc vận động cuộc vận động văn hoá VN trong giai đoạn này: Dân tộc hoá (chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa khiến cho vh VN pt độc lập), đại chúng hoá (chống mọi chủ trương hành động làm cho vh phản lại đông đảo quần chúng) và khoa học hoá (chống lại tất cả những gì làm cho vh trái khoa học, phản tiến bộ). Ý nghĩa của các nguyên tắc là:

+ Dân tộc hoá (là nguyên tắc then chốt) chi phối quá trình tiếp thu các tinh hoa của thế giới. Đó là quá trình chọn lọc thể nghiệm, chiêm nghiệm, khi học tập và phát huy các giá trị văn hoá nhân loại. (Tinh thần Nho giáo trong vh Lý Trần đã mang bản sắc mới). Dân tộc hoá còn là cuộc đấu tranh chống "phương Bắc hoá " của 1000 năm Bắc thuộc, của ách đô hộ thực dân. Do vậy ngtac DTH trong thời điểm này không chỉ có ý nghĩa đối lập với "phản dân tộc" mà còn có ý nghĩa bảo vệ giữ gìn bản sắc dân tộc.

+Dân tộc hoá (Mang ý nghĩa tuyên truyền)có khả năng tập hợp thức tỉnh tinh thần dân tộc của các tầng lớp trí thức văn nghệ sĩ tham gia vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đã tạo nên những người chiến sĩ trên mặt trận văn hoá.

+ Nguyên tắc Đại chúng hoá và Khoa học hoá thể hiện tính thời đại của vh.

8 Vai tro lanh dao cua DangĐọc truyện này MIỄN PHÍ!