CHAPTER 2

1.2K 12 4
                         


MABIBILIS ang hakbang ni Elizabeth Ocampo habang binabagtas niya ang mahabang hallway ng Aseron Castillo. Kung tutuusin, hindi naman niya lolo sa dugo ang patriarka ng mga Aseron na si Lolo Nemesio "Nemo" Aseron. Katabi lang ng lupain ng pamilya niya ang Aseron Farms noong hindi pa iyon ibinebenta ng kanyang ama kay Lolo Nemo.

Sa ngayon, bagaman ito pa rin ang tumatayong CEO ng Aseron Corporation na sakop ang fast-food chain na pinagtatrabahuhan niya ngayon, ang anak nitong si Gerard Aseron ang immediate boss niya. Gayunman, malaki ang utang-na-loob at respeto niya sa matandang Aseron. Isa siya sa mga lubhang malulungkot at tatangis kung may hindi magandang mangyayari dito. Dalawang buwan na lang ay ipagdiriwang na nito ang eightieth birthday nito.

Nang makatanggap siya ng tawag mula rito na nagsasabing nais siyang makausap nito nang personal ay kinabahan siya. Dali-dali siyang nagtungo sa Isla Fuego upang makaharap ito. Hindi niya alintanang tambak ang trabaho niya at tuliro pa rin siya sa masamang balita ng coast guard tungkol sa pagkawala sa laot ng kapatid niyang si Kuya Elias. Pinaniniwalaang patay na ito pagkatapos mahulog sa dagat habang sinasagip ang ilang mangingisda na tumaob ang sinasakyang bangka dulot ng malalakas na alon at hangin. Isa rin kasing coast guard ito. Isinantabi na rin muna niya na problemado siya kung paano kakaharapin at tutulungan sa pagdadalamhati nito ang pamangkin niyang si Sam. Sa pagkawala ng kuya niya ay kasalukuyang nasa pangangalaga niya ito. Matagal na ring biyudo ang kapatid niya.

Kung mamamaalam na si Lolo Nemo, nais niyang maiparating muna rito ang abot-langit niyang pasasalamat sa kabutihan at pagmamalasakit nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Kung hindi sa tulong nito, malamang hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ang ama niya dahil sa pagkakabaon sa utang. Higit sa lahat, malamang na hanggang ngayon ay naghihirap pa rin siya.

"Elizabeth! Ano'ng ginagawa mo rito?" nagtatakang bulalas ng nakasalubong niya sa hallway na si Cynthia Aguirre. Naging schoolmates sila nito noon sa high school. Pero magkaiba sila ng year. Mas matanda siya rito nang tatlong taon. Fourth year na siya noon habang ito naman ay first year pa lang.

Isa ito sa mga scholar na pinag-aral ng Aseron Foundation sa kilalang pribadong paaralan sa Isla Fuego, ang Collegio de Fortuna. Samantalang siya ay naka-enroll doon dahil nagbabayad ng mahigit dalawandaang libong pisong tuition fee ang kanyang mga magulang.

Kaya kung tutuusin ay magkaiba sila ng mundong ginagalawan. Pero dahil hindi miminsang nagkita na rin sila roon sa Aseron Castillo noong mga dalagita pa sila, kahit paano ay naging magkaibigan sila nito. Tulad ng pamilya niya, matagal na ring umalis ang pamilya nito sa Isla Fuego. Pero hindi tulad niyang madalas pa ring napapasyal sa Isla, ito ay hindi pa uli nakakabalik doon mula nang umalis ang mga ito.

"Ipinatawag ako ni Lolo Nemo. Ikaw?" tanong niya rito.

Noong huli silang nag-usap nang magkasalubong sila sa Aseron Tower ay naghahanap ito ng trabaho. Kaya naroon ito ay upang magbaka-sakaling may maibibigay na trabaho rito ang mga Aseron. Hindi naman siya nito nasagot nang diretso nang tanungin niya ito kung anong trabaho ang sa palagay nito ay kaya nitong gawin. Balak sana kasi niyang alukin itong maging cashier sa isang branch ng Scrummy, ang fast-food chain ng mga Aseron kung saan siya ang senior marketing executive.

"May iniutos lang sa akin si Bossing Dylan. Ako ang bagong bodyguard niya ngayon," buong pagmamalaking tugon nito.

Nanlaki ang mga mata niya. Bodyguard ito ni Dylan Aseron? Bakit? Paano? Five feet flat lang yata ang height nito. Paano ito magiging bodyguard ng six-footer at sikat na modelo at aktor na apo ni Lolo Nemo? Nabalitaan niyang may stalker ang lalaki na madalas diumanong magpadala rito ng sulat na may kasamang Hershey's Kisses. Binale-wala lang iyon ni Dylan noong una, pero noong isang linggo ay muntik nang madisgrasya ang sinasakyan nitong kotse dahil sadyang may sumira sa preno niyon.

ASERON WEDDINGS-I'LL BE THERE FOR YOUTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon