Colofon

1.5K 74 0

Ilja Nijdam

Elodie

De nieuwe wereld – deel 1

© Creation Tells 1997/ 2013

Eerste druk 2014

Omslagontwerp Ilja Nijdam

ISBN/EAN: 978-90-821638-1-0
NUR-code: 285 (Fictie 15+)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Nieuwe Wereld 1: ElodieLees dit verhaal GRATIS!