Giao trinh luat hanh chinh

1.8K 5 3

CHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH

Bài 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH

        I.            KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

                              1.            Khái niệm và đặc điểm quản lý.

                              2.            Quản lý nhà nước.

                              3.            Quản lý hành chính nhà nước.

     II.            LUẬT HÀNH CHÍNH-MỘT NGÀNH LUẬT ĐỘC LẬP VỚI HỆ THÔNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM.

                              1.            Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính.

                              2.            Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam.

   III.            MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬT HÀNH CHÍNH VỚI MỘT SỐ NGÀNH LUẬT KHÁC

                              1.            Luật hành chính và luật hiến pháp.

                              2.            Luật hành chính và luật đất đai.

                              3.            Luật hành chính và luật hình sự

                              4.            Luật hành chính và luật dân sự

                              5.            Luật hành chính và luật lao động.

                              6.            Luật hành chính và luật tài chính.

  IV.            HỆ THỐNG NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.

                              1.            Hệ thống ngành luật hành chính Việt nam.

                              2.            Vai trò của luật hành chính Việt nam.

     V.            KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH.

                              1.            Ðối tượng nghiên cứu.

                              2.            Nhiệm vụ của khoa học luật hành chính.

                              3.            Phương pháp nghiên cứu

                              4.            Nguồn tài liệu.

  VI.            MÔN HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH.

______________________________________________________________________________________________

I. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 

Giao trinh luat hanh chinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!