ND va y ngia quy luat ch.hoa nhug thay doi ve luog thah nhug thay doi ve chat

1.7K 0 0

Noi dung va y nghia cua quy luat chuyen hoa nhung thay doi ve luong thanh nhung thay doi ve chat va nguoc lai.

A.Noi dung quy luat:

-Moi su vat hien tuong la su thong nhat giua hai mat:chat luong(chat)va so luong(luong).Tu nhung thay doi ve luong dan den nhugn thay doi ve chat va nguoc lai la cach thuc cua su van dong va fat trien.

1.Khai niem chat va luong:

a.Khai niem chat:

-Chat la tinh quy dinh von co cua cac su vat hien tuong,la su thong nhat huu co cua nhung thuoc tinh,nhung yeu to cau thanh su vat,noi len su vat do la gi,phan biet no voi su vat hien tuong khac.

-Phan biet chat voi tinh cach la pham tru triet hoc voi chat hieu theo khai niem thuong dung hang ngay hoac voi khai niem chat lieu.

-Phan biet chat voi thuoc tinh.Moi chat gom nhieu thuoc tinh.

-Moi su vat hien tuong co the co mot hoac nhieu chat tuy theo nhung moi quan he xac dinh.

-Chat ton tai khach quan.

-Chat bieu hien tinh trang tuong doi on dinh cua su vat,hien tuong.

b.Khai niem luong:

-Luong la tinh quy dinh cua su vat,hien tuong ve mat quy mo,trinh do fat trien cua no,bieu thi cac con so,cac thuoc tinh,cac yeu to...cau thanh no.

-Luong ko chi bieu hien bang cac con so,cac dai luong xac dinh cu the,ma luong con duoc nhan thuc bang kha nang truu tuong hoa.

-Luong la nhan to quy dinh ben trong nhung dong thoi cung co nhung luong chi noi len nhan to ben ngoai cua su vat.

-Luong ton tai khach quan.

-So voi chat,luong la cai thuong xuyen bien doi.

*Su phan biet giua chat va luong chi co y nghia tuong doi.

2.Tinh thong nhat va moi quan he pho bien cua luong va chat:

a.Khai niem "Do":

Moi su vat la mot he thong nhat cua hai mat chat va luong.Hai mat do ko tach roi nhau,ma tac dong lan nhau mot cach bien chung.

-"Do" la khai niem noi len moi quan he quy dinh lan nhau cua chat va luong.No la gioi han ma trong do su vat hien tuong van con la no ma chua bien thanh cai khac.Trong thoi gian"do" luong bien doi nhung chua dan den chuyen hoa ve chat

-Do cung bien doi khi nhung dieu kien ton tai cua cac su vat hien tuong bien doi.

b.Nhung hinh thuc bien doi ve luong dan den su bien doi ve chat:

Ranh gioi cua luong do chat quy dinh,nhung su chuyen hoa thi bao gio cung bat dau tu su thay doi ve luong.Cac hinh thuc co ban cua su chuyen hoa:

+Tang len hoac giam di don thuan ve mat so luong.

+Su dung hop cua nhieu luc luong thanh mot tap hop luc ve can ban khac voi tong so nhung hop luc ca biet

+Thay doi ve cau truc,to chuc,quy mo cua su vat hien tuong.

-Khi luong thay doi vuot qua gioi han cua do thi dan den thay doi ve chat.Su thay doi ve chat duoc goi la buoc nhay,do la buoc ngoat can ban trong su bien doi dan dan ve luong.

-Gioi han ma o do xay ra buoc nhay duoc goi la diem nut.

-Su chuyen hoa doi hoy phai co dieu kien.

c.Anh huong cua chat moi doi voi su bien doi cua luong: