Cau 10:Dang ta KD kien dinh chu nghia mac-lenin kien tri con duong di len CNXH

1.3K 0 0

Cau 10:Dang ta khang dinh kien dinh chu nghia mac-lenin kien tri con duong di len CNXH

Di len CNXH,con duong ma dang va nhan dan ta da lua chon

Tong ket thuc tien hon 60 nam phat trien cua cach mang nuoc ta(1930-1991),daj hoy dai bieu toan quoc lan t7 Cua dang ta da rut ra nhung bai hoc lon,trong do bai hoc dau tien la:nam vug ngon co doc lap dan toc va cnxh .

Tong ket 15 nam doi moi,dai hoy dai bieu toan quoc lan t9 cua dang da rut ra bon bai hoc chu yeu,trong do bai hoc thu nhat la:Trong qua trinh doi moi phai kien tri muc tieu doc lap dan toc va cnxh tren nen tang chu nghia mac-lenin va tu tuong HCM.

Nhu vay,nam vung ngon co doc lap dan toc va chu nghia xh la bai hoc kinh nghiem xuyen suot qua trinh CM nuoc ta tu khi co Dang,la nguon goc thang loi cua CM VN.Thuc tien lich su VN trong hon 70 nam qua da khang dinh dieu do.

Tuy nhien,su bien dong phuc tap cua tinh hinh quoc te,su sup do cua che do xh chu nghia o lien xo va dong au va nhung thach thuc,kho khan trong qua trinh xd cnxh o nuoc ta,da va dang tac dong den tu tuong,tinh cam cua mot bo phan can bo,dang vien va nhan dan,anh huong toi cong cuoc xd cnxh o nuoc ta.

Cau hoi:Vi sao doc lap dan toc gan lien voi CNXH la su lua chon dung dan con duong phat trien cua dat nuoc ta?

Vao nhung nam dau cua the ky XX,nuoc ta dung truoc cuoc khung hoang ve duong loi cuu nuoc va giai phong dan toc.Chinh trong dieu kien do,NAQ-HCM da ra di tim duong cuu nc.Sau khi bat gap chu nghia mac-lenin,Nguoi tim thay co so ly luan chac chan cho con duong cuu nc,giai phong dan toc.Do la con duong cach mang vo san.Bac Ho khang dinh:Chi co cnxh,chu nghia cong san moi giai phong duoc cac dan toc bi ap buc:"Cach mang giai phong dan toc phai fat trien thanh cach mang xhcn thi moi gianh duoc thang loi hoan toan"."Muon cuu nc va giai fong dan toc ko co con duong nao khac con duong cach mang vo san".Tu tuong do da duoc Dang ta khang dinh,duoc ca dan toc huong ung va di theo.Do la su lua chon cua lich su VN,cua toan dan toc VN.

Su lua chon nay dua tren co so:

Chi co cnxh-chu nghia cong san moi triet de giai phong giai cap.giai fong dan toc,giai fong xh,giai fong con nguoi khoi ach ap buc boc lot,dem lai cuoc song am no,tu do,hanh phuc,dem lai vi tri lam chu chan chinh cho nguoi lao dong.CNXH xoa bo triet de che do chiem huu tu nhan tu ban chu nghia ve tu lieu sx,la nguon goc sinh ra tinh trang nguoi bac lot nguoi,xac lap che do cong huu ve tu lieu sx chu yeu,co so kt dam bao cho nhan dan lao dong thoat khoi doi ngheo,huong toi cuoc song am no hanh phuc,xd xh cong bang,dan chu,van minh,tao dieu kien giai phong va phat trien con nguoi toan dien.Doc lap dan toc la dieu kien tien quyet de thuc hien cnxh va chu nghia xh la co so dam bao vung chac cho doc lap dan toc.

Cach mang xhcn Thang Muoi Nga nam 1917 thang loi mo ra mot thoi dai moi,thoi dai qua do tu chu nghia tu ban len cnxh tren pham vi toan the gioi.Tinh tat yeu cua thoi dai moi da tao kha nang va dieu kien de cac dan toc di len cnxh,dem lai nhung nhan thuc moi trong quan niem va giai phap giai quyet van de giai phong dan toc mot cach triet de.

Suc manh va thanh tuu cua cnxh,tinh uu viet cua che do xhcn da thuc tinh nhan loai,tao kha nang doan ket cac dan toc de giu gin hoa binh,day lui nguy co chien tranh huy diet,buoc chu nghia tu ban fai dieu chinh chinh sach co loi cho nguoi lao dong;tao kha nang hien thuc cho cac nuoc lac hau tien thang len cnxh.

Trong hon 7 thap ky xd cnxh,Lien Xo va cac nuoc xhcn da dat thanh tuu quan trong:Su fat trien manh me ve kt,xd co so vat chat voi quy mo va trinh do hien dai,dam bao ngay cang tot hon ve vat chat va tinh than cua nhan dan.Tu mot nuoc Nga ngheo nan va lac hau,sau mot thoi gian xd da tro thanh mot cuong quoc cua the gioi,dat duoc buoc tien lon trong nghien cuu khoa hoc,chinh phuc vu tru,co tiem luc quan su va quoc phong hung manh...tao dieu kien cho fong trao giai fong dan toc fat trien.Hang tram nuoc da gianh duoc doc lap dan toc gop phan quyet dinh vao cuoc dau tranh cua nhan dan the gioi vi hoa binh,doc lap dan toc,dan chu vatien bo xh.