Cau 5:Tu tuong cua HCM ve dai doan ket dan toc.

3K 0 0

Cau 5:Tu tuong cua HCM ve dai doan ket dan toc.

Noi den Tu tuong cua HCM ve dai doan ket dan toc thi nguoi da de cap den ba van de chinh:

Thu nhat la vai tro cua DDKDT trong su nghiep cach mang.

Thu hai la noi duna cua DDKDT.

Thu ba la hinh thuc to chic cua DDKDT.

Va tu tuong cua nguoi ve vai tro cua DDKDT trong su nghiep cach mang la:

-DDKDT la van de co y nghia chien luoc,quyet dinh su thanh cong cua cach mang.DDKDT lamot chien luoc co ban nhat quan lau dai vi:

No quy dinh su ton tai phat trien cua cach mang,do la dieu kien can thiet ko chi trong qua trinh dau tranh giaim pong dan toc ma con trong qua trinh xd phat trien dat nc.Va dieu nay duoc the hien rat ro trong tung giai doan canh mang voi nhung nhiem vu khac Náu.,song DDKDT phai luon nhan thuc la van de song con quyet dinh su thanh cong cua cach mang.

Nhu vay doan ket chinh la suc manh va dai doan ket dan toc nham tap hop moi luc luong de di den thanh loi.

DDKDT phai douc quan triet trong tat ca moi linh vuc tu duong lo ichu truong chinh sach den hoat dong thuc tien cua dang.

DDKDT la nhiem vu hang dau cua moi giai doan CM,nghia la qua trinh doan ket nay ko chi dung lai o giai doan gianh chinh quyen ma con trong giai doan giu chinh quien,xd CNXH moi.

DDKDT ko chi la muc tieu ma con la nhiem vu hang dau cua ca dan toc boi vi CM la su nghiep cua ca quan chung phai do quan chung va phai vi quan chung.

Tu tuong cua nguoi ve noi dung cua DDKDT:

-DDKDT la dai doan ket toan dan,va o day nguoi da de cap den DAN va NHAN DAN,nhu vay dan va nhan dan trong tu tuong cua nguoi vua co tu cach nhu moi con nguoi,vua la mot tap hop dong dao quan chung nhan dan,voi nhung moi lien he ca qua khu va hien tai,ho la chu the cua khoi DDKDT va DDKDT chinh la dai doan ket toan dan.

-Thuc hien dai doan ket dan toc phai ke thua truyen thong yeu nc,nhan nghia doan ket cua dan toc,dong thoi phai biet khoan dung do luong,tin vao nhan dan vao con nguoi.Tu do de tap hop keu goi moi nguoi vao cuoc dau tranh chung vi muc tieu da lua chon do la doc lap dan toc,dan chu va tien bo xh.

Trong tu tuong cua minh nguoi da neu ro:

De xd khoi DDKDT thi phai biet ke thua truyen thong yeu nc-nhan nghia-doan ket cua dan toc.

Phai co long khoan dung do luong doi voi con nguoi,tin vao con nguoi,phai co lap truong giai cap vung vang.Phai tim cho duoc phan thien o trong moi con nguoi du do la mot phan nho nhat,co nhu vay moi co the tap hop duoc tat ca moi luc luong.

Tu tuong cua nguoi ve hinh thuc to chuc khoi DDKDT:

-Hinh thuc to chuc khoi DDKDT la mat tran dan toc thong nhat DDKDT ko the chi dung lai o quan niem,o loi keu goi ma phai tro thanh chien luoc CM,tro thanh khau hieu hoat dong cua toan dang,toan dan toc,no phai bien thanh suc manh vat chat,tro thanh luc luong vat chat co to chuc,va to chuc do chinh la mat tran dan toc thong nhat.

-Nguyen tac xd va hoat dong cua mat tran dan toc thong nhat la:Mat tran phai duoc xd tren nen tang khoi lien minh cong nong,tri thuc dat duoi su lanh dao cua dang cong san.

Day la nguyen tac cot loi trong chien luoc dai doan ket cua HCM.

Mat tran phai hoat dong theo nguyen tac hiep thuong dan chu tuc la cac giai cap cac tang lop trong mat tran phai dung Phuong phap van dong,giao duc,thuyet phuc neu guong lay long chan thanh doi xu va cam hoa,de khoi day tinh than tu giac tu nguyen,tuyet doi ko duoc lay quyen uy cua minh de buoc cac thanh vien khac trong mat tran tuan theo.

Mat tran dan toc thong nhat phai hoat dong tren co so dam bao loi ich toi cao cua dan toc,quyen loi co ban cua cac tang lop nhan dan,noi cach khac khoi dai doan ket trong mat tran phai xuat phat tu muc tieu chung.

Mat tran dan toc thong nhat la khoi dai doan ket chat che,lau dai,doan ket thuc su,chan thanh than ai,giup do nhau cung tien bo,nguoi can dan:Doan ket phai gan lien void au tranh de tang cuong doan ket.

Cau 5:Tu tuong cua HCM ve dai doan ket dan toc.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!