Cau 6:Tư tưởng hcm về xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân

1.1K 0 0

Cau 6:Tư tưởng hcm về xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân:

Khi nói đến việc xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân thì hcm đã đề cập đến những vấn đề chính như sau:

Thư nhất việc xây dựng nhà nước phải thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân

Thứ hai người nêu lên quan điểm của mình về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước

Thứ 3 người nêu rõ để xây dựng nha nc co hieu luc phap li mah me

Đồng thoi fai xd nha nc trong sach vung manh ,hđ co hiêu qua

-Va tu tuong cua nguoi vê viec xd nha nc the hien quyền lam chủ cua ndan:

Nha nc cua dân là xác lap tất cả mọi quyền luc trong nha nc va trong xh ddeu thuoc vê nhan dan .

Cac hien phap do chu tich hcm chi đao , xd deu huong đen quyên toi cao cua ndan,nguoi coi trong hđong cua ndan voi tu cach dan la chu,dan lam chu,o day nguoi vua xđinh đc vi thế ,vua xđinh đc quyên nghia vu cua ndan

Nha nc do dan la ndan lap ra quoc hoy,hoi đồng ndan cac cấp,chuc vu can bô nha nc la boi dan ủy thac nhan dan co quyen kiem soat giam sat va bai mien cac đai bieu

Nha nc vi dan la nha nc lay loi ich chinh dang cua ndan lam muc tieu,tat ca deu vi loi ich cua nd,vi cuoc song am no hanh phuc cua nd ngoai ra ko co loi ich nao khac

-Tu tuong cua nguoi ve su thong nhat giua ban chat gc cong nhan voi tinh nd va tinh dan toc cua nha nc:

Ve ban chat gc nha nuoc

Nha nc la mot pham tru lich su,no chi ra doi va ton tai khi gc va dau tranh gc xuat hien.do do nha nc la mot sp tat yeu cua mot xh co gc,no bao gio cung mang gc nhat dinh.Nha nuoc mang ban chat gc cong nhan vi;

Thu nhat nha nuoc phai do dcs lanh dao:

Dang lanhdao de nha nc tang cuong ban chat gc cong nhan

Dang lanh dao thong qua Phuong thuc cho phu hop voi tung thoi ki

Thu hai ban chat gc cua nha nc the hien o tinh dimh huong xhcn cua su phat trien dat nc.

Thu ba ban chat gc cong nhan cua nha nc ta the hien o nguyen tac to chuc va hoat dong co ban cua no do la nguyen tac tap trung dan chu.

Ve ban chat gc cong nhan thong nhat voi tinh nhan dan,tinh dan toc cua nha nuoc:

Ve co so khach quan nha nuoc ta ra doi la ket qua cua cuoc dau tranh lau dai gian kho cua rat nhieu the he nguoi VN.

Tinh thong nhat con the hien o cho nha nc ta bao ve loi ich cua nd,lay loi ich cua nd lam co ban,day ko chi la the hien y chi cua gc cong nhan ma con the hien y chi cu and va cua toan dan toc.

Ve co so thuc tien,nha nc ta da dung ra lam nhiem vu cua ca dan toc dao pho,da lanh dao nhan dan tien hanh cac cuoc khang chien de bao ve doc lap tu do cua to quoc,xd mot dat nc VN hoa binh thong nhat,doc lap,dan chu va giau manh,gop phan tich cuc vao su tien bo cua the gioi.

-Tu tuong cua chu tich HCM ve viec xd nha nuoc co hieu luc phap ly manh me:

+Xd nha nc hop phap,hop hien tuc nha nc phai co phap luat va hien phap trong viec quan ly xh.Nha nc hop phap the hien quyen luc toi cao cua nd,tu do chung ta moi co co so phap ly trong quan he quoc te mot cach binh dang.

+Hoat dong quan ly nha nc bang hien phap,phap luat va chu trong dua phap luat vao cuoc song.