Cau 6:Tư tưởng hcm về xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân

1.1K 0 0

Cau 6:Tư tưởng hcm về xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân:

Khi nói đến việc xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân thì hcm đã đề cập đến những vấn đề chính như sau:

Thư nhất việc xây dựng nhà nước phải thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân

Thứ hai người nêu lên quan điểm của mình về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước

Thứ 3 người nêu rõ để xây dựng nha nc co hieu luc phap li mah me

Đồng thoi fai xd nha nc trong sach vung manh ,hđ co hiêu qua

-Va tu tuong cua nguoi vê viec xd nha nc the hien quyền lam chủ cua ndan:

Nha nc cua dân là xác lap tất cả mọi quyền luc trong nha nc va trong xh ddeu thuoc vê nhan dan .

Cac hien phap do chu tich hcm chi đao , xd deu huong đen quyên toi cao cua ndan,nguoi coi trong hđong cua ndan voi tu cach dan la chu,dan lam chu,o day nguoi vua xđinh đc vi thế ,vua xđinh đc quyên nghia vu cua ndan

Nha nc do dan la ndan lap ra quoc hoy,hoi đồng ndan cac cấp,chuc vu can bô nha nc la boi dan ủy thac nhan dan co quyen kiem soat giam sat va bai mien cac đai bieu

Nha nc vi dan la nha nc lay loi ich chinh dang cua ndan lam muc tieu,tat ca deu vi loi ich cua nd,vi cuoc song am no hanh phuc cua nd ngoai ra ko co loi ich nao khac

-Tu tuong cua nguoi ve su thong nhat giua ban chat gc cong nhan voi tinh nd va tinh dan toc cua nha nc:

Ve ban chat gc nha nuoc

Nha nc la mot pham tru lich su,no chi ra doi va ton tai khi gc va dau tranh gc xuat hien.do do nha nc la mot sp tat yeu cua mot xh co gc,no bao gio cung mang gc nhat dinh.Nha nuoc mang ban chat gc cong nhan vi;

Thu nhat nha nuoc phai do dcs lanh dao:

Dang lanhdao de nha nc tang cuong ban chat gc cong nhan

Dang lanh dao thong qua Phuong thuc cho phu hop voi tung thoi ki

Thu hai ban chat gc cua nha nc the hien o tinh dimh huong xhcn cua su phat trien dat nc.

Thu ba ban chat gc cong nhan cua nha nc ta the hien o nguyen tac to chuc va hoat dong co ban cua no do la nguyen tac tap trung dan chu.

Ve ban chat gc cong nhan thong nhat voi tinh nhan dan,tinh dan toc cua nha nuoc:

Ve co so khach quan nha nuoc ta ra doi la ket qua cua cuoc dau tranh lau dai gian kho cua rat nhieu the he nguoi VN.

Tinh thong nhat con the hien o cho nha nc ta bao ve loi ich cua nd,lay loi ich cua nd lam co ban,day ko chi la the hien y chi cua gc cong nhan ma con the hien y chi cu and va cua toan dan toc.

Ve co so thuc tien,nha nc ta da dung ra lam nhiem vu cua ca dan toc dao pho,da lanh dao nhan dan tien hanh cac cuoc khang chien de bao ve doc lap tu do cua to quoc,xd mot dat nc VN hoa binh thong nhat,doc lap,dan chu va giau manh,gop phan tich cuc vao su tien bo cua the gioi.

-Tu tuong cua chu tich HCM ve viec xd nha nuoc co hieu luc phap ly manh me:

+Xd nha nc hop phap,hop hien tuc nha nc phai co phap luat va hien phap trong viec quan ly xh.Nha nc hop phap the hien quyen luc toi cao cua nd,tu do chung ta moi co co so phap ly trong quan he quoc te mot cach binh dang.

+Hoat dong quan ly nha nc bang hien phap,phap luat va chu trong dua phap luat vao cuoc song.

Day la vai tro cua luat phap trong quan ly xh.Muon quan ly xh theo chu tich HCM can phai co hien phap,phap luat nhung dieu do chua du ma dieu quan trong la phai dua duoc phap luat vao trong cuoc song:phai song va lam viec theo hien phap va phap luat.

Trong viec thuc hien hien phap va phap luat,HCM bao gio cung dam bao tinh nghiem minh va hieu luc cua chung.Dieu do doi hoi phap luat phai dung va phai du,tang cuong tuyen truyen va giao duc phap luat cho moi nguoi dan,nguoi thuc thi phap luat phai that su cong tam nghiem minh,bao dam chop hap luat tro thanh can can cong ly doi voi tat ca moi nguoi,bat ky ai vi pham phap luat cung deu bi trung tri nghiem khac dung nguoi,dung toi.

+Xd doi ngu can bo du duc va tai:

Theo HCM nguoi can bo phai co duc va tai trong do duc la goc,doi ngu nay phai duoc to chuc hop ly co hieu qua theo nguoi doi ngu cong chuc phai dam bao cac yeu cau sau:

Mot la tuyet doi ntrung thanh voi cach mang,HCM nhan manh long trung thanh do ko phai la nhung dieu truu tuong chung chung,ma phai duoc the hien hang ngay,hang gio trong moi linh vuc cong tac,the hien trong ket qua thuc hien cong tac.

Hai la,hang hai thanh thao cong viec,gioi chuyen mon nghiep vu.Can bo cong chuc phai luon hoc tap ko ngung nghi o moi luc moi noi.

Ba la phai co moi lien he mat thiet voi nhan dan.Phai san sanh phuc vu nhan dan,phai luon neu cao dao duc HCM san sang hy sinh quyen loi ca nhan minh cho to quoc,lay phuc vu quyen loi chinh dang cua nhan dan de lam muc tieu hoat dong.

Bon la can bo cong chuc phai la nhung nguoi dam phu trach,dam quyet doan,dam chiu trach nhiem,nhat la trong nhung tinh huong kho khan thang ko kieu bai ko nan.

Nam la phai thuong xuyen tu phe binh va phe binh luon luon co y thuc va hanh dong vi su lon manh,trong sach cua nha nuoc.

-Tu tuong cua HCM ve viec xd nha nc trong sach vung manh hoat dong co hieu qua.

Xd mot nha nc cua dan do dan va vi dan ko bao gio tach roi voi viec lam cho nha nc luon trong sach,vung manh.Va de xd duoc nha nc do nguoi da neu ro can phai de phong va khac phuc nhung tieu cuc trong hoat dong cua nha nc,dong thoi phai tang cuong tinh nghiem minh cua phap luat di ndoi voi day manh giao duc dao duc cach mang.

HCM da de ran hung can benh can de phong:cay the,hu hoa chia re kieu ngao ma dac biet la quan lieu.

Do do nguoi luon nhac nho phai cong binh chinh truc,dat ra nhung bien phap

de phong ngua va khac phuc nhung can benh tren.

http://tiennguyen.wap.biz

Cau 6:Tư tưởng hcm về xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dânĐọc truyện này MIỄN PHÍ!