Cau 4:Tu tuong HCM ve ban chat cua Dang CSVN va ve xd Dang CSVN

1.5K 0 0

Cau 4:Tu tuong HCM ve ban chat cua Dang CSVN va ve xd Dang CSVN trong sach,vung manh

HCM khang dinh:Dang cs VN la dang cua giai cap cong nhan,doi tien phong cua giai cap cong nhan,mang ban chat cua giai cap cong nhan.

Nhung quan diem tren day cua HCM hoan toan tuan thu nhung quan diem cua Lenin ve xd dang kieu moi cua giai cap vo san.Nhung HCM con co mot cach the hien khac ve van de"Dang cua ai".Trong bao cao ai dai hoi dai bieu toan quo lan thu 2 cua dang HCM neu ro:"Trong giai doan nay,quyen loi cua giai cap cong nhan va nhan dan lao dong va cua dan toc la mot.Chinh vi dang lao dong VN la dang cua giai cap cong nhan va nhan dan lao dong,chon en no phai la dang cua dan toc VN".Nam 1957 HCM khang dinh:Dang la doi tien phong cua giai cap cong nhan dong thoi cung la doi tien phong cua dan toc.

Tuy co nhieu cach the hien khac nhau nhu vay nhung quan diem nhat quan cua HCM ve ban chat giai cap cua Dang la dang ta mang ban chat giai cap cong nhan.Dieu nay cung going nhu dang ta mang ten la Dang lao dong nhung ban chat giai cap cua dang chi la ban chat giai cap cong nhan.

HCM khang dinh ban chat giai cap cong nhan cua dang ta dua tren co so thay ro su menh lich su cua giai cap cong nhan VN,tuy so luong it so voi dan so nhung co day du pham chat va nang luc lanh dao dat nuoc thuc hien nhung muc tieu cua cach mang.Con cac giai cap tang lop khac chiu su lanh dao cua giai cap cong nhan tro thanh dong minh cua giai cap cong nhan.Nhung noi dung quy dinh ban chat giai cap cong nhan khong phai chi la so luong dang vien xuat than tu cong nhan ma la o nen tang ly luan va tu tuong cua dang la chu nghia mac-lenin,muc tieu cua dang can dat toi la chu nghia cong san.HCM danh gia dung vai tro to lon cua giai cap cong nhan,chu trong cong-nong va thay duoc vai tro cua cac giai cap

khac.

Dang dai dien cho loi ich cua toan dan toc cho nen nhan dan VN coi dang cs VN la dang cua chinh minh.Trong thanh phan cua minh,ngoai cong nhan con co nhung nguoi uu tu cua giai cap nong dan, tri thuc va cac thanh phan khac.Dang ta cung khang dinh rang de dam bao va tang cuong ban chat giai cap cong nhan,Dang luon luon gan bo voi giai cap cong nhan,nhan dan lao dong va toan the dan toc trong tat ca cac thoi ky cach mang.HCM ren luyen dang vien luon luon chu trong tinh thing nhat giua yeu to giai cap va yeu to dan toc .Suc manh cua dang ko chi bat nguon tu giai cap cong nhan ma con bat nguon tu cac tang lop nhan dan lao dong khac.

Xd dang trong sach vung manh.

Tu tuong HCM ve xd Dang cs VN trong sach,vung manh chiem mot vi tri dac biet quan trong trong toan bo di san tu tuong cua nguoi.Nguoi lien tuc de cap ve van de xd,chinh don dang va hinh thanh mot he thong cac luan diem mang tinh nhat quan.

Quan niem cua HCM xd chinh don dang gan lien voi su ton tai cua dang:Dang con hoat dong con phai to chuc xd chinh don.

Xd chinh don dang la lam cho moi can bo dang vien,dang vien hieu ro,hieu dung va thuc hanh tot quan diem duong loi chinh sach cua dang,moi can bo dang vien luon giu tron pham chat tot dep cua minh va giac ngo ly tuong cach mang.

v Xd dang ve tu tuong ly luan.

De dat duoc muc tieu cach mang HCM chi ro:Phai dua vao ly luan cach mang,khoa hoc cua chu nghia mac-lenin.Nguoi khang dinh:"Dang muon vung thi phai co chu nghia lam cot trong dang,ai cung phai theo chu nghia ay.Dang ma ko co chu nghia cung nhu nguoi ko co tri khon,tau ko co ban chi nam".Chu nghia ay la chu nghia mac-lenin,theo nguoi chu nghia do tro thanh nen tang tu tuong va kim chi nam cho moi hanh dong cua dang cs VN.

Trong tiep nhan va van dung chu nghia mac-le nin,HCM luu y nhung quan diem sau day:

Mot la,viec hoc tap,nghien cuu tuyen truyen chu nghia mac-lenin phai luon luon phu hop tung doi tuong.

Hai la,viec van dung chu nghia mac-lenin phai luon luon phu hop voi tung hoan canh.

Ba la,qua trinh hoat dong dang ta phai luon chu y hoc tap,ke thua nhung kinh nghiem tot cua DCS khac dong thoi dang ta phai tong ket kinh nghiem cua minh de bo sung vao chu nghia mac-lenin.

Bon la,dang phai tang cuong su dau tranh de bao ve su trong sang cua chu nghia mac-lenin.

v Ve chinh tri:Do la duong loi chinh tri dung dan,ban linh chinh tri vung vang trong moi tinh huong phuc tap,moi buoc ngoat hiem ngheo,tren co so kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xh,dang biet tap trung gianh thang loi cho tung buoc di len cua cach mang.

v chien dau kien cuong voi cac nguyen tac nen mong tuan thu nghiem ngat de khi hanh dong thi duoc muon nguoi nhu mot.

v Ve dao duc loi song:Can bo dang vien cua dang coi trong viec tu duong dao duc can,kiem,liem,chinh,chi cong vo tu.

Cau 4:Tu tuong HCM ve ban chat cua Dang CSVN va ve xd Dang CSVNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!