CAU2:TU TUONG HCM VE DAN CHU

495 0 0

CAU2:TU TUONG HCM VE DAN CHU

1.Quan niem cua HCM ve dan chu:

-Dan chu la cua quy bau nhat cua nhan dan

Dan chu la khat vong ngan doi cua con nguoi.Nhan dan ta hang ngan nam nay song duoi che do phong kien va gan mot tram nam duoi che do thuc dan deu ko biet den dan chu tu do.

-Dan chu la dan la chu va dan lam chu

+"Dan la chu" la muon noi den vi the,quyen luc cua dan trong bo may nha nc;vai tro cua nd trong su fat trien xh.Dan fai o dia vi cao nhat cua dat nc.Nguoi noi:"Nuoc ta la nc dan chu,dia vi cao nhat la dan,vi dan la chu".

+"Dan lam chu" la de cap den nang luc va trach nhiem cua nhan dan."Che do ta la che do dan chu.Tuc la nhan dan lam chu".

+Tuy Dang lanh dao,Dang cam quyen nhung fai luon lay dan lam goc.Nghia la Dang cam quyen,Dang lanh dao nhung fai luon de cho dan lam chu va dan la chu.

Hai ve cua menh de luon di doi voi nhau,the hien vi tri,vai tro,quyen va trach nhiem cua nhan dan.

Quan niem do cua HCM phan anh dung noi dung ban chat quan niem dan chu chung tren the gioi duoc hinh thanh tu xa xua:quyen hanh va luc luong deu thuoc ve nhan dan.Xh nao bao dam cho dieu do duoc thuc thi thi do la mot xh thuc su dan chu.

2.Dan chu trong cac linh vuc doi song cua xh:

-Dan chu trong xh VN the hien tren tat ca cac linh vuc chinh tri,kt,vh,xh...,trong do dan chu the hien trong linh vuc chinh tri la quan trong nhat va duoc bieu hien tap trung trong hooat dong cua nha nc do nhan dan thanh lap,ung ho,xd.

-Diem cot loi cua dan chu trong chinh tri la che do uy quyen cua dan thong qua bau cu,bang Phuong thuc dan chu dai dien,bau ra chinh phu voi che do pho thong dau phieu.Khi chinh phu do ra doi,nhiem vu chu yeu cap bach la phai thuc hien dan chu va quyen lam chu cua nhan dan.Do la muc dich can ban sau xa cua dan chu trong chinh tri.

-Diem cot loi cua dan chu trong kt la van de loi ich.Theo HCM,Chinh phu la day to cua nhan dan thi viec to,viec nho deu nham muc dich phuc vu loi ich cua nhan dan voi tinh than"bao nhieu loi ich deu vi dan".

-Dan chu con the hien o phuong thuc to chuc xh,o do,nguoi dan ca truc tiep lan gian tiep qua dan chu dai dien deu duoc tham chinh.Thuc hien dan chu trong xh doi hoi phai dam bao cong bang trong phan phoi loi ich va can bang trong co hoi phat trien,dam bao binh dang cua moi cong dan truoc phap luat.

-HCM ko chi coi dan chu co y nghia la mot gia tri chung,la sp cua van minh nhan loai ma xem no la ly tuong phan dau cua cac dan toc,no ko dung lai voi tu cach nhu la mot thiet che xh cua mot quoc gia ma con co y nghia bieu thi moi quan he quoc te.Do la dan chu,binh dang trong moi to chuc quoc te,la nguyen tac ung xu trong moi quan he quoc te.

3.Thuc hanh dan chu.

Thuc hanh dan chu la mot van de co y nghia vo cung quan trong,boi vi dan chu vua la muc tieu,vua la dong luc cua CM.Dan chu cang duoc dam bao thi cach mang moi thanh cong va thanh cong triet de.Vi vay phai:

a.Xd va hoan thien cac thiet che dam bao dan chu rong rai

-Ngay trong chuong trinh cua mat tran VN doc lap dong minh(VIET MINH),HCM da xd mot chuong trinh thuc hien muc tie dan chu,xac dinh ro quyen va trach nhiem cua nhan dan truoc van menh cua nha nc,gan doc lap,tu do cua to quoc voi quyen loi cua tung nguoi dan.

-Cac ban Hien phap cua nc VN moi(Hien phap nam 1946 va hien phap nam 1959)the hien r ova tham dam nhat tu tuong dan chu cua HCM.Dieu 6 cua Hien phap nam 1959 ghi ro:"Tat ca cac co quan nha nc phai dua vao nhan dan,lien he chat che voi nhan dan,lang nghe y kien va chiu su kiem soat cua nhan dan.Tat ca cac nhan vien nha nc deu phai trung thanh voi che do dan chu nhan dan,tuan theo hien phap va phap luat,het long,het suc phuc vu nhan dan".

Nguoi chu trong dam bao quyen luc cua cac giai cap,tang lop,cac cong dong dan toc trong the che chinh tri nc ta.

b.Xd cac to chuc Dang,Nha nc,Mat tran va cac doan the chinh tri-xh vung manh de dam bao dan chu trong xh.

Trong viec xd nen dan chu o VN,HCM chu trong toi viec xd cac to chuc dam bao dan chu trong xh:

-Xd dang voi tu cach la dang cam quyen,dang lanh dao nha nc va lanh dao toan xh;

-Xd Nha nc cua dan,do dan,vi dan;

-Xd Mat tran voi vai tro la lien minh chinh tri tu nguyen cua tat ca cac to chuc chinh tri-xh vi muc tieu chung la su phat trien cua dat nc;

-Xd cac to chuc ctri-xh rong rai khac cua nhan dan/Trog do,qan diem nhat quan cua Nguoi la co dam bao va fat huyDC trog Dag thi moi dam bao duocDC cua toan xh.

CAU2:TU TUONG HCM VE DAN CHUĐọc truyện này MIỄN PHÍ!