Kabanata 3

3.4K 33 4
                  

Kasalukuyang nakatunghay si Mateo sa puntod ng kanyang anak. Tahimik lamang si Norain. Nakita ni Norain kung paano naghirap ang kalooban ng binata.

Halos yakapin ni Mateo ang libingan ng kanilang munting anghel. Mabilis na pinunasan ni Norain ang mga luha na nag-uunahan sa pagtulo mula sa kanyang mga mata. Masakit. Hanggang ngayon ramdam niya ang kirot ng pagkawala ng kanyang anak.

Napaatras si Norain nang harapin siyang muli ni Mateo. Natatakot siya sa mabagsik nitong anyo. Napalunok siya. Pero kailangan niyang harapin kung ano man ang nais nitong ibato sa kanya. His eyes were bloodshot.

"This is the last time that I will ask you, Norain. Is there another lies that you didn't tell me," nagsitayuan ang mga balahibo ni Norain sa kanyang batok at braso sa tono ng boses na iyon ni Mateo. Matagal na niyang kilala ang binata pero heto ang unang pagkakataon na tila hindi niya ito nakikilala. Ibang-iba ang awrang ipinapakita nito. Heto ba ang naririnig nilang masamang magalit ang mga Montenegro? Jusko! Gusto niya tuloy tumakbo at huwag na muling mag-pakita pa dito.

"Answer my damn question, bullsh-t!" napaigtad si Norain ng tumaas ang boses na iyon ni Mateo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod sa sobrang takot. Napayuko siya at hindi makatingin ng diretso sa binata. Ni walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit mas nagulat siya nang hatakin siya ng binata at marahas na itinulak sa puntod na iyon ng kanilang anak.

"Look what you've done! You never trusted me, Norain. Kung may tiwala ka sana sa akin noon hindi mangyayari na mamatay ang isang anghel na siyang ipinagkaloob sa atin ng Dios. I give you everything, I treat you as my queen but look what you've done?" nanghihinayang saad ni Mateo sa dalaga. Totoong minahal niya si Norain. Ang tanging babaeng pinag-alayan niya ng buong atensyon, oras, at halos buong buhay niya ay umiikot sa dalaga. Kung alam lang nito kung gaano niya ito na-miss ngunit bigla nalang itong naglaho na parang bula.

Napaluha na lamang si Norain. Aaminin niyang selosa siya at minsan nga wala na siya sa lugar kung magselos. Pero kasalanan bang magselos? Hindi niya iyon maiwasan dahil likas na selosa siya, lalo na't habulin ng mga babae noon si Mateo. Saksi siya kung paano pa-simpleng iniiwasan ni Mateo ang mga babaeng iyon sa tuwing magkasama sila at halos pa nga hindi na maipinta ang mukha ng mga babae sa tuwing nakikita siya ng mga ito. Pero ni minsan hindi siya dumating sa punto na mag-eskandalo dahil na rin sa respetadong tao si Mateo.

Bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay niyo'n ay ang malakas na ugong ng sasakyan ni Mateo. Naiwang humagulgol si Norain. Ngayon lang niya na-realize na nasa kanya pala ang problema. Hindi niya masisisi si Mateo. Nang dahil sa kanya namatay ang kanyang anak, kung hindi lang sana siya nagpadala sa emosyon hindi sana siya nag-suffer nang labis na depression noon na naging dahilan sa kanyang miscarriage.

Napahagulgol muli si Norain. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan at ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa nakatulugan na lang niya ang labis na pagtangis.

Muling iniliko ni Mateo ang sariling kotse. Damn! He can't leave her alone. Halos paliparin niya ang sariling kotse. Mabuti na lang at tumila na ang ulan.

Mabilis ang kanyang kilos at nilapitan ang basang-basang dalaga. She was peacefully lying in the grave of their own son. Agad na hinubad ni Mateo ang suot na polo at ibinalot sa basang-basang dalaga. Napamura pa siya nang mapansing inaapoy ito ng lagnat. F-ck! Agad niyang binuhat ang naturang dalaga at mabilis na isinakay sa kotse papuntang ospital.

Makaraan ng ilang oras ay nagising si Norain. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Nagulat siya, nasaan ba siya naroroon? Inilibot niya ang tingin sa kanyang paligid, halos puti ang nakita niya sa buong paligid. Mapakla siyang napangiti. Nasa langit na ba siya?

"Nasa earth ka pa," pukaw sa kanya ni Emily.

Gulat na sumulyap siya dito. "I-ikaw ba ang nagdala sa akin dito?" takang tanong niya sa kaibigan.

Behind Those Lies - Filipino (Under Editing)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon