Kabanata 1

5.3K 37 1
                  

"I know you still love me, Norain. I can sense it," sarkastikong saad ni Mateo sa kanya. Habang mahigpit itong nakahawak sa kanyang isang braso. Nakakatunaw ang mga titig nitong tila nanunuot sa kanyang kaibuturan. Hiling ni Norain na sanay bigyan ng sapat na lakas ang kanyang dalawang tuhod dahil hindi na siya magkamayaw sa sobrang panginginig nito. Sh-t!

Ngumisi lang ng mapakla si Norain at mabilis na pumiksi mula sa pagkakahawak kay Mateo. "I don't know what your talking about, asshole! Now, let go of me!" mahina lamang ang pagkakasabi niya sa binata, iniiwasan niyang gumawa ng eksesna at baka marinig sila ng mga nagsidatingang magkapareho sa malawak na balcony na iyon.

"No, I won't. Hangga't hindi ko nakukuha ang gusto ko," his deep voice sent shivers down her spine. Damn this man!

Napalunok si Norain. Kilala niya si Mateo. Hinding-hindi ito titigil hangga't hindi nito nakukuha ang gusto nito. Halos magsitayuan ang buhok niya sa batok. Amoy niya ang mabangong hininga ng binata at ang init ng hininga nito'y parang binubuhay ang bawat himaymay ng kanyang kaibuturan. No way! Kailangan niyang labanan kung ano man ang nais nitong mangyari. Hindi pa rin nagbabago si Mateo. He was still the damn playboy Montenegro!

Napakislot siya. He was now teasing her earlobe. Pinipigilan ni Norain na huwag magpadala sa init ng laman. Pinipilit isinisiksik sa kanyang isipan ang lahat ng sakit na iniwan ni Mateo sa kanya. Ang sakit na hinding-hindi niya malilimutan. Sakit na kailanman ay magpahanggang ngayon ay naging anino na hanggang sa panaginip ay sinusundan siya nito.

"You betrayed me, and I hate you!" poot ang naghari ngayon sa puso ng dalaga, hindi ba't nahuli niya itong nakipagtalik sa ibang babae? Pero ang tanong, hindi naman naging sila no'n ni Mateo hindi ba? Pero ganoon pa rin iyon. Niloloko pa rin siya nito at sinaktan. Pinaasa siya nito. Pinaglaruan, then here he is, claiming her in one easy f-cking way? No! She won't allowed this bastard to ruin her life again. Never!

"You hate me because you still like me, and you'd loved me, hindi ba't tama ako?" naramdaman niyang muli ang mahigpit na pagkakahawak ni Mateo sa kanyang isang braso. Nakakatakot ang mga matang iyon. Ang kulay asul nitong mga mata ay may puno ng pagbabanta. Na tila ba may dalang malakas na alon para wasakin ang tahimik niyang buhay.

"Wow, just wow! Dati iyon, Mateo pero damn you ikaw ang unang sumira!" hindi na napigilan ni Norain ang sarili, nadala na naman siya ng kanyang emosyon. Bumabalik ang lahat ng sakit. Ang lahat ng sakit na tanging si Mateo mismo ang dahilan.

Sa inis ni Mateo ay hinila siya nito sa madilim na hardin, wala na siyang magagawa pa dahil mas malakas sa kanya ang binata. Damn, Mateo for hurting her. Hindi ba't tahimik na ang buhay niya? Ba't ba bumalik pa ito sa buhay niya? Akala niya makakatakas na siya sa nakaraan pero hindi pa pala.

Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pero hindi siya pinayagan ng binata na sagutin iyon. Tiyak niyang si Caleb ang tumatawag. She missed him already. May problema kaya ito? Inis na hinablot ni Mateo ang kanyang shoulder bag at itinapon iyon. What the heck! Sa inis niya'y itinulak niya ng marahas si Mateo at kinuha ang kanyang shoulder bag. Nang mapasakamay na niya ang sariling cellphone, nagulat si Norain ng kunin iyon ni Mateo mula sa kanya.

"I need to answer that call, Mateo. Kailangan kong sagutin si..., Caleb. Please..," pakiusap niya kay Mateo.

Nagtagpo agad ang dalawang kilay ni Mateo. Tila ba iniisip nito kung sino si Caleb. Napansin agad ni Norain ang pagtangis ng mga bagang nito nang mapansin nito ang pangalan na nasa incoming call. Inis na in-off iyon ng binata.

"Who's Caleb? Boyfriend?" sarkastikong tanong ni Mateo sa kanya.

Hindi sinagot ni Norain ang tanong na iyon ng binata. Wala na itong karapatang malaman pa kung anong nangyayari sa buhay niya, hindi ba't heto ang dahilan ng pagkawasak ng kanyang puso? Kaya wala itong karapatang malalaman ang ano pa man. Sinayang nito ang pagmamahal na iniukol niya para dito noon. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya magpapadala sa mga matatamis nitong dila. At paninindigan niya iyon.

Behind Those Lies - Filipino (Under Editing)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon