Teaser

10.2K 69 4
                  

Mula sa sariling kotse ay umibis si Norain. Siya ang representative ni Hercules sa party na kaniyang dadaluhan. Since siya ang sekretarya ni Hercules it was her job to attend these respectable party of the well-known C.E.O. Mateo Montenegro. May itinayong bagong branch distillery ang binata. Kilala sa larangan ng business world ang mga Montenegro kaya hindi pwedeng palampasin ang ganitong okasyon. Lalo na't maraming dadalo na mga businessmen all over the Globe.

Norain looks elegant in her blue fitted body con dress. Her curves really in a right place. Her long blond hair was braided in a ponytail. Her fair skin really suits her dress. Kung dati'y hinahamak-hamak lamang siya, pero iba na ngayon, natuto na siya sa buhay. Hindi na siya ang dating Norain na inaapi noon. She walked confidently like she owned the spotlight.

Pagpasok pa lamang siya sa entrada nang naturang lugar, pansin niya ang bawat pag-click ng mga camera, laksa-laksa ang mga media at press sa party na iyon. Siya lang yata ang walang kapareha. Well for her, it doesn't matter at all. She was here, only to represent the Del Fuego Industries.

Halos lumuwa ang mga mata ng mga bachelors na naroon nang makita ang dalaga. She was wearing her most precious seductive smile. Pansin niyang maraming napapatingin sa gawi niya. Lihim siyang napangiti.

Napili niya ang isang mesa sa may sulok. Kinuha niya ang kopita at sinimsim ang laman niyon. Naaaliw siya sa nagsasalitang host sa entablado. The mellow music started to play.

May mga nagtangkang nagpakilala sa kanya, but she was simply shove them away in a manner na hindi mababastos ang mga ito. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng lugar.

Nang biglang mahagip nang kanyang tingin ang mala-asul na mga mata ni Mateo. Kasabay nang pagkabog ng kaniyang puso. Tila tumigil ang mundo ni Norain. Ramdam niya ang pamamawis ng kaniyang mga kamay. Sh-t! The feeling is still stronger and so intense. Napahigpit ang hawak niya sa kopitang may alak.

Here he is, wearing his gray suit. Sumisigaw ang awtoridad sa personalidad nito. Hindi pa rin ito nagbabago. He was still the hot, Mateo Montenegro. Matikas at matipuno. Kahit sinong babae'y luluhod sa harapan nito para lang mapansin ng gwapong CEO. Hindi lingid sa kaniya na parang damit lang kung magpalit ito nang girlfriend.

Sinubukan niyang maging pormal nang makalapit na ito sa gawi niya. Nababasa niya sa mga mata nito ang poot at galit. Pero binalewala lang iyon ni Norain. Past is past at hindi na pwedeng ungkatin pa kung ano man ang nakaraan na meron sila nito.

"I'm glad that you'd came my very own party," batid niyang may halong sarkasmo ang boses na iyon ng binata. Ngumiti lang nang matamis si Norain.

"Of course, I would have to, representing the Del Fuego's Industries?" simpleng sagot niya sa binata at saka niya binalingan ang kopitang may lamang alak at sumimsim muli roon. Pinipigilan niyang huwag manginig ang kamay. Damn it!

"Well, enjoy the night, and if you don't mind, may I have this dance?" paanyaya sa kanya ni Mateo. Ayaw niya sanang tanggapin iyon, pero ayaw din naman niyang bastusin ito sa mismong party na idinaos nito.

Pinaunlakan na lamang niya ang paanyaya nito. Nakangiting tumayo siya at tinanggap ang kamay ng binata. Pero ang totoo, nanlalambot na ang tuhod niya sa labis na kaba. Lihim niyang sinita ang sarili sa pagiging mahina. Pinaaalahanan niya ang sarili na hindi na siya ang dating Norain.

Akala ni Norain makakalimutan na niya agad ang binata, ngunit nagkamali pala siya dahil deep inside her, she was still in him. Muntik na siyang mapaiktad nang maramdaman ang isang braso nito na pumulupot sa kanyang bewang. Hindi siya makatingin nang diretso sa mga mata ng binata. She was afraid that he might read her true emotions.

"How are you, Norain," bulong ni Mateo sa punong-tenga ng dalagang kasayaw.

Napapikit si Norain nang maramdaman ang mainit na hininga ni Mateo. Ilang mura rin ang pinakawalan niya sa kanyang isipan. Gosh! Until now, she was affected by his touch. Naghatid iyon nang nakaka-enganyo kiliti sa kanyang kaibuturan na tila ba pinupukaw nito ang init sa kanyang katawan.

"I'm fine," tipid niyang sagot sa binata. Pinipigilan ang sarili na huwag mapasinghap.

"Glad to hear that, how's your son?" nagulat siya sa tanong na iyon ni Mateo. Pasimpleng lumayo siya sa binata. Ngunit maagap si Mateo. Muli siya nitong hinapit sa kanyang bewang palapit sa katawan nito.

"How did you know about my son?" maagap na tanong ni Norain sa binata. Paano nalaman nito ang tungkol kay Lance? Walang ibang nakakaalam no'n kundi ang mga Del Fuego lamang.

"I have my own ways," sagot ni Mateo.
Ramdam ni Norain ang mga labi ng binata sa kanyang balikat. Muli'y napapikit siya. Sh-t, nakikiliti siya pero kailangan niyang pigilan ang sarili. Hindi siya pwedeng magpadala sa bugso ng kanyang damdamin.

Naputol lamang ang moment nilang iyon nang may isang magandang babae na lumapit sa kanila. Walang iba kundi ang bagong flavor of the month ni Mateo. Yes, Mateo is also a notorious playboy. Hindi na nakapagtataka, nasa larangan ito ng negosyo kaya isang pitik lang nito'y makukuha agad nito ni kahit sinong babae na gustuhin nitong maikama. Lihim na napangiti nang mapait si Norain.

"I'm looking for you," malanding saad ng babae at saka umabrisiete agad ito sa braso ng binata. Pinigilan ni Norain ang sarili na mag-react. Pasimple siyang nag-paalam sa dalawa at taas-noong naglalakad palayo. Hindi niya alam pero gusto niyang sabunutan ang naturang babae. Imbes na sa mesa siya tumungo mas pinili niyang lumabas at tinungo ang balcony, she needs fresh air, feel niya nasira ang kanyang magandang mood.

Humigpit ang hawak ni Norain sa railings na naroon. Mabuti nalang at walang tao sa balcony, siya lang mag-isa. Pumikit siya at nilanghap ang sariwang hangin na ngayo'y dumadampi sa kaniyang balat. Pero nagulat siya nang may mga brasong biglang pumulupot sa kanyang maliit na bewang.

Sa gulat niya'y napaharap siya sa may-ari niyon, pero nang maamoy niya ang pamilyar na amoy ni Mateo ay napanatag siya. Muling bumangon ang kaba sa kanyang dibdib. Hinalikan siya nito sa kanyang leeg, down to her collarbone. Pasimple niyang tinanggal ang dalawang braso nito na nakapulupot sa kanyang bewang pero hindi pumayag ang binata at kinagat-kagat ang kaniyang punong-tenga.

"I missed you so much," his husky voice sent her a million electrying lust of intensity.

"Bitawan mo 'ko, Mateo!" may diing utos niya sa binata.

"No one can stop me, Norain. I can get what I want," marahas na pinaharap siya nang binata at saka sila nagkatitigan.

"Yes you are, but you can't fool me again, Mateo," matapang niyang sagot sa binata. Nakipag-tagisan siya nang titig dito.

Behind Those Lies - Filipino (Under Editing)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon