CHAPTER 7

696K 15.7K 535
                         

CHAPTER 7

HINDI mapakali si Clarianette habang nasa mesa at kausap ang mga colleagues ni Cleevan. She gave out short laughs and fake smile just to fit in.

The charity ball is boring as hell. Kahit saan siya lumingon, negosyo ang pinag-uusapan ng mga ito. Heck, how can she relate? She’s a Journalism Graduate. But yeah, she can take the business topics and all the business boring stuff, but Clarianette can really not take the woman beside Cleevan.

Para itong linta kung makadikit sa asawa niya. Gusto niyang pilipitin ang mahaba nitong leeg para malagutan na ito ng hininga, but of course, she won’t do it. Magmumukha lang siyang tanga.

Clarianette leaned in to Cleevan then whispered over his ear. “Cleevan, I’m bored.”

Alam niyang narinig siya ni Cleevan dahil bahagyang natigilan ito pero umakto itong walang narinig. Naiinis na nagpakawala siya ng malalim na hininga at tumayo.

“I’ll just get some fresh air.” Aniya at umalis na hindi hinintay ang sagot ni Cleevan.

Wala siyang pakialam kung magalit ito sa kanya dahil sa pag-alis niya. She told him she’s bored, but Cleevan couldn’t care less. Halata namang wala itong pakialam sa kanya.

Nang makalabas siya sa hall na pinagdadausan ng Charity ball, kinuha niya sa purse na dala niya ang cell phone na binigay sa kanya ni Ace. When she opened the contact, natawa siya sa nakita. Tanging isa lang ang number na naka-save roon. And it is under the name of ‘AceTheHottest’.

Naiiling na tinawagan niya ang numero at hinintay na sumagot ang nasa kabilang linya. After three rings, the person in the other line picks up.

“Well, hello there, beautiful lady.” Anang boses ni Ace mula sa kabilang linya. “Bored ka na ba talaga riyan?”

Tumango siya na parang nasa harapan lang niya ito at nakikita siya. “Yeah. I told your brother and he just ignored me.”

Tumawa si Ace. “That’s him alright.”

Sumandal siya sa pader at tumingin sa suot niyang sapatos. “Mukha nga. Puwede mo ba akong sunduin dito?”

“I can’t.”

“Why not?” She whined. “Sabi mo kanina susunduin mo ako kapag na bored ako.”

“Hindi puwede, I’m sorry. Cleevan will kill me.”

“Ace naman e—” Naputol ang iba pa niyang sasabihin ng may umagaw sa cell phone niya. Nang tingnan niya kung sino iyon, nakita niya ang madilim na mukha ni Cleevan. Inatake siya ng kaba.

Cleevan jaw tightened. “Sinong may sabing puwede kang makipag-usap kay Ace?”

She gaped at him in disbelief. Nawala ang kabang nararamdaman niya. “Really, Cleevan? Pati ba naman pakikipagusap ko sa iba pakikialaman mo pa? Nasaan ang kalayaan ko bilang tao?"

Cleevan looked at her then a very irritating smirk appeared on his lips. "Kalayaan?" Tinapik nito ang pisngi niya na mas lalong dumagdag sa iritasyon na nararamdaman niya. "Nett, you should not have signed that marriage contract if freedom is what you want. Kasi ng permahan mo ang kontrata na 'yon, pag-aari na kita. At walang kalayaan sa piling ko. You do what I say. Understand?"

She glared at him. Puno ng galit ang mga mata niya. "Signing that marriage contract was the biggest mistake of my life."

Nginitian lang ni Cleevan ang galit na nararamdaman niya. "Too late to regret now, Nett." Tinapon nito ang cellphone. "Come on, pumasok ka na sa loob."

Her eyes were shooting daggers at Cleecan, but he doesnt seem to care. Hinawakan siya nito sa braso at hinila siya papasok sa hall. Nang makapasok sila,pinagsiklop nito ang kamay nila at umaktong parang walang nangyari.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon