Part Five: A Date with Jairo Flores

6K 71 27
                         

EMPRESS and Lei were two of the most stubborn people on Earth. Rowena knew that by heart since they had been friends for more than a decade. At hindi tumigil ang dalawang iyon hanggang hindi siya pumapayag na pumili sa listahan ng mga ito ng mga lalaking idi-date niya. She chose a certain Jairo Flores. According to Lei, kalaro daw sa basketball iyon ni Aris at may-ari ng isang advertising company.

Sa may Eastwood sa Quezon City siya niyaya ni Jairo para mag-dinner. Hindi siya nakatanggi ng yayain siya nito na sa Miranda's Garden. Hindi na lamang siya nagkomento na kilala niya ang may-ari ng nasabing restaurant, ang ubod ng kulit na kaibigan nina Grey at Wyldon na si Cedric de Rossi.

Sa tuwing magkikita sila ni Cedric sa mga party at event kina Grey at Empress kung saan imbitado sila pareho, ay wala na itong ginawa kundi asarin siya. Lagi rin nitong ipinapaalala sa kanya na ito raw ang first dance niya sa JS prom kahit hindi sila nag-aral sa iisang school.

It was probably the fourth or fifth time na makapasok siya sa Miranda's Garden, but as always, she was taken aback by the romantic ambience of the place. Paborito niya ang mga hanging crystal lamps na may lamang glittering gel, at bawat isa ay may iba't ibang specie ng bulaklak. Nakaukit sa wooden tables at chairs ang pangalan ng bulaklak na nasa hanging lamp na nasa itaas nito. Magical forest ang theme ng mga wall paintings at decors, at green na carpet ang nakalatag sa sahig na nagbibigay ng illusion na naglalakad ka sa damuhan. Sa isang sulok ng restaurant ay mayroong nagbi-violin. After an hour or so ay iyong harp naman o kaya ay ang grand piano ang susunod na tutugtugin ng mga in-house musician ng Miranda's.

Sinalubong sila ng head server at tinanong kung may dining reservation ba sila. Jairo said yes, ngunit nang-i-check iyon ng head waiter, wala naman daw naka-reserve for Jairo Flores. They were asked if they would like to wait for a couple of minutes for a table, puno kasi ang restaurant ng gabing iyon. They were also told na may dalawa pang pareha na naghihintay bago pa ang turn nilang mabigyan ng table.

Jairo asked him if she was willing to wait o maghahanap na lamang sila ng ibang lugar, baka daw kasi nakalimutan ng sekretarya nito na tawagan ang Miranda's para sa reservation nila.

Iginala niya ang tingin sa iba pang mga katabing restaurant ng Miranda's Garden ng lumapit na sa kanila muli ang head waiter. Napataas ang kilay niya nang tanungin siya ng head waiter kung Rowena Araja ba ang pangalan niya. When she said yes, sinabi nito na nag-check daw ito sa system at nakalagay doon na may dining reservation daw siya.

Nagkatinginan na lamang silang dalawa ni Jairo at nagkibit-balikat. Sumunod sila sa head waiter at sa table na wild rose sila pinaupo.

Napataas ang isang kilay niya ng madatnan si Cedric na nakatayo sa gilid ng table. Ito ang naghila ng upuan niya at nag-abot sa kanila ng menu.

Habang abala si Jairo sa pagtingin ng menu ay kinalabit siya ni Cedric. Inginuso nito si Jairo and mouthed, "Sino 'yan?"

Umismid siya. She mouthed the words, "Pakialam mo?"

Ang pagtatanong ni Jairo ang nagpatingin sa kanilang dalawa ni Cedric dito. "Pare, ano bang specialty n'yo dito?" tanong nito kay Cedric.

"'Depends if you prefer Italian or Continental, sir."

Kumunot ang noo ni Jairo. "Taga-rito ka ba talaga?" Luminga-linga ito. "Bakit hindi ka naka-uniform kagaya ng ibang waiters?"

Kagat-labi siyang napatingin sa suot ni Cedric. Gray na coat, striped shirt, jeans at loafers. Nakita niyang sasagot sana ang lalaki sa sinabi rito ni Albert ngunit tumikhim na siya at inunahan ito. "Wait, Jairo, sorry, hindi ko kayo na-introduce. He's Cedric de Rossi, his family owns the three branches of Miranda's Garden that's all over the Metro, pati na rin yung Azalea bar sa may Timog." Naunang nag-offer makipag-kamay si Cedric dito. "Cedric, this is Jairo Flores, friend siya ni Aris. He's into advertising. He actually owns an advertising company." 

Tinanggap naman ni Jairo ang pakikipagkamay ni Cedric. "Nice place," komento ni Jairo sa lugar. "It was Aris who recommended this place to me. Ganito ba lagi ka-busy 'to?"

"At some days, yes," sagot naman dito ni Cedric.

She eyed at Cedric. "Dahil sa 'yo kaya kami nagkaro'n bigla ng reservation." Hindi iyon tanong kundi isang statement.

Nagkibit-balikat naman ito. "What are being fellow godparents for?" anito na ang tinutukoy marahil ay ang inaanak nilang pareho sa binyag na si RG, ang panganay na anak nina Empress at Grey. "Besides, I was your first dance during your JS—"

"Cedric," putol niya rito sa tonong nananaway. Pasimple niyang ikiniling ang ulo sa gawi ni Jairo na nakamasid lamang sa kanila ni Cedric.

"Dalaga ka na talaga, Rowena," natatawang sabi ni Cedric sabay pisil sa kanang pisngi niya.

Pinalis niya ang kamay nito. "Magti-treinta na 'ko, Cedric. Stop treating me like I'm fifteen, " asar niyang sabi.

Tumikhim naman si Jairo na nagpatingin sa kanila rito. "Oh, yeah. Your orders," ani Cedric. Tumawag ito ng isa sa mga waiter sa floor. "Here's Romy. I'm afraid I've just forgotten that I need to attend to some business related matter. See you guys around. Enjoy." Pagkasabi noon ay tumalikod na ito sa kanila ni Jairo at nagtungo na sa may gawi ng counter kung saan sa pagkakaalam niya ay naroroon ang office nito.

"So, Rowie, can we order now?" narinig niyang sabi ni Jairo na nagpabalik ng tingin niya sa kasama. "Ah, yes. Sure." Dinampot niya ang menu sa harap niya at pinasadahan ng tingin ang menu ng Miranda's.

May isang oras din ang lumipas bago sila nakatapos kumain. Nang magyaya si Jairo sa dance floor ng Miranda's ay hindi siya tumanggi. Gusto niyang pagalitan ang sarili nang bahagya siyang hapitin nito ay gusto niyang ilayo ang sarili rito. Ganoon na ba siya ka-manang at kahit ang simpleng pisikal na pakikipaglapit sa isang lalaki ay ikinaaasiwa niya? O dahil tanging si Wyldon lang ang gusto niyang yumakap sa kanya?

Maya-maya ay may tumunog na bell sa loob ng restaurant at namatay ang mga ilaw maliban sa mga hanging lamp.

"What's that?" kunot-noong tanong nito sa kanya.

Napangiwi siya. "Pakulo ng restaurant. 'Kissing Time' para sa customers."

"Hmn. If I kiss you, you'd think of me as too fast. And if I don't kiss you, that might lead you into thinking that I'm not attracted to you." Tiningnan siya nito ng mataman. "But I am attracted to you. So, what's your take on it?"

"Ha? Ah, eh... Ewan ko sa 'yo."

Napapikit siya ng makitang lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Jairo gently pressed his lips on hers. Saglit na saglit lamang iyon at masasabi niyang magalang. And when she opened her eyes, she saw Cedric over Jairo's shoulder watching them.

Mukhang nakakita na naman itong si Cedric ng maipang-aasar sa kanya.  

Heart Over MindTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon