'Til we meet again

75 4 1
                  

HI ako nga pala si Satana Beatrix Villafuerte ako ang nag iisang anak ng kilalang mayaman at mababait na Villafuerte call me Beatrix i dont want to call me by my first name like duh demonyong demonyo yung dating . Sa lahat ng babae ako lang yung ayaw na tinatawag sa first name btw I'm 17 years old,walang kaibigan,walang ring tumatagal na lalaki

Ayoko na magbigay ng more info just read the story.Lol HAHAHA

Lol HAHAHA

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Until We Meet Again(on Going)Where stories live. Discover now