1

3.1K 170 32
                         

Нэр: Жон Жонгүг

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Нэр: Жон Жонгүг.
Нас: 23
Мэргэжил : Солонгосын алдарт загвар өмсөгч
Харилцаа : Алдарт кино жүжигчин Ким Тэхёнтой гэрлээд 2 жил болж байгаа бөгөөд тэд одоо 1 хүүхэдтэй ажээ.

Нэр: Ким Тэхён Нас: 25Мэргэжил: Солонгосын алдарт кино жүжигчин

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Нэр: Ким Тэхён
Нас: 25
Мэргэжил: Солонгосын алдарт кино жүжигчин.
Харилцаа : Одоогоор тэр алдарт загвар өмсөгч Жон Жонгүгтай гэрлээд 2 жил болж байгаа бөгөөд тэд одоо 1 хүүхэдтэй билээ.

Нэр : Ким Жонсуг

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Нэр : Ким Жонсуг.
Нас : 1
Жон Жонгүг болон Ким Тэхён нарын хүүхэд.

Нэр: Пак Жимин Нас : 25Мэргэжил : Солонгосын алдарт загвар өмсөгч Харилцаа : Хоёр жилийн өмнө Жон Жонгүгтай үерхэж байсан бөгөөд одоо хүртэл түүнд сайн билээ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Нэр: Пак Жимин
Нас : 25
Мэргэжил : Солонгосын алдарт загвар өмсөгч
Харилцаа : Хоёр жилийн өмнө Жон Жонгүгтай үерхэж байсан бөгөөд одоо хүртэл түүнд сайн билээ.

Нэр: Бэ Жүхён Нас: 23Мэргэжил : Солонгосын кино жүжигчин

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Нэр: Бэ Жүхён
Нас: 23
Мэргэжил : Солонгосын кино жүжигчин.
Харилцаа : Ким Тэхёны нууц амраг.

За энийг бас хайрлаад өгөх юм байгаа биз дээ аягүй сонирхолтой шүү, 💕💜

ɢᴀʏ ᴄᴏᴜᴘʟᴇWhere stories live. Discover now