For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

WTO tim hieu

322 0 0

3 Khái niệm về WTO 5

4 Các nguyên tắc chung của GATT 12

5 Các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại 21

6 Vệ sinh dịch tễ 25

7 Thủ tục cấp phép nhập khẩu 29

8 Quy chế xuất xứ 31

9 Xác định trị giá hải quan 34

10 Kiểm định trước khi xếp hàng 37

11 Trợ cấp và Phá giá 40

12 Các biện pháp tự vệ 45

13 Hàng dệt may và hàng nông sản 48

14 Thương mại liên quan đến chính phủ 55

15 Đầu tư 59

16 Dịch vụ 62

17 Quyền sở hữu trí tuệ 69

18 Cơ chế Giải quyết Tranh chấp và Cơ chế Rà soát Chính sách Thương mại 75

19 Các vấn đề mới trong WTO 83

20 Gia nhập WTO 88

21 Phụ lục I 94

22 Phụ lục II 96

- 5 -

1- KHÁI NIỆM VỀ WTO

1. Hệ thống thương mại đa phương là gì?

Đa phương có nghĩa là nhiều bên. Hệ thống thương mại đa phương trước hết được

hiểu là hệ thống thương mại có nhiều nước cùng tham gia, cùng áp dụng những luật lệ,

quy ước chung. Điều này đối lập với các mối quan hệ thương mại song phương, trong

đó chỉ có hai nước tự thoả thuận những quy tắc điều chỉnh thương mại giữa hai nước

đó với nhau.

Trong WTO, từ "đa phương" có ý nghĩa phân định rõ rệt hơn. Hệ thống thương mại đa

phương dùng để chỉ hệ thống thương mại do WTO điều chỉnh. Do không phải toàn bộ

các nước trên thế giới đều là thành viên WTO nên "đa phương" sẽ chỉ phạm vi hẹp

hơn "toàn cầu". Mặt khác, "đa phương" cũng không đồng nghĩa với những thoả thuận

của từng nhóm nước tại một khu vực nhất định trên thế giới, ví dụ như EU, ASEAN,

NAFTA, v.v... Như vậy, "đa phương" là khái niệm đứng giữa "toàn cầu" và "khu vực".

Cần lưu ý rằng trong quan hệ quốc tế nói chung, "đa phương" có thể chỉ bất kỳ mối

quan hệ nào có hơn hai nước trở lên tham gia.

2. Tại sao ngày nay người ta lại nói nhiều đến đa phương?

Đa phương không phải là quá mới. Hội Quốc liên (hoạt động từ năm 1919) và tổ chức

kế thừa là Liên hợp quốc là một minh chứng của hệ thống đa phương.

Với việc GATT có hiệu lực từ năm 1948, hệ thống thương mại đa phương chính thức

ra đời và đến nay đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Mặc dù có thời gian tồn tại dài như vậy,

WTO tim hieuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!