{43} ● instagram ●

367 107 105

sh.carter

1294 likes

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1294 likes

sh.carter Czy jest coś gorszego od złamanego serca? 💔

Viev comments

overpowredfalcon głupie puszczalskie szmaty.

        *               ☆         •
    ✧   .           °            *               ☆
°                      •  
             •     *           ✧        °
    ✩  °           .               •               *

Ten shit nigdy nie będzie tak dobry jak seria "Quiet Place" autorstwa _IdontFeelSoGood_ więc polecam nadrobić z calego serduszka jeśli nie czytaliście, w co wątpię xD mniejsze od trzech

 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now