trình bày mục tiêu, quan điểm và chủ trương XD hệ thống chính

4.9K 1 0

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

CÂU HỎI: trình bày mục tiêu, quan điểm và chủ trương XD hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới.

*************************************************************

TRẢ LỜI

- mục tiêu chủ yếu XD hệ thống chính trị of đảng ta là nhằm thực hiện tốt hơn dân chủ XH, phát huy đầy đủ quyền làm chủ of nhân dân. Toàn bộ tổ chức và hoạt động of hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới là nhằm XD và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

- để thực hiện mục tiêu đã đề ra, XD hệ thống chính trị ở VN hiện nay dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

+kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, trong đó lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị.

++ đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động of hệ thống chính trị nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo of đảng, hiệu lực quản lý of nhà nước và phát huy quyền làm chủ of nhân dân.

++ đổi mới hệ thống chính trị phải tiến hành một cách toàn diện, đồng bộ, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp.

++ đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành of hệ thống chính trị với nhau và với XH.

- chủ trương XD hệ thống chính trị ở VN thời kỳ đổi mới:

++ vấn đề có tầm nhìn quan trọng hàng đầu trong XD hệ thống chính trị là XD đảng nhằm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo of đảng đối với nhà nước và toàn XH.

++ cương lĩnh XD đất nước trong thời kỳ quá độ nên CNXH (1991) đã XĐ: “đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là 1 bộ phận of hệ thống ấy”. trọng tâm of đổi mới hệ thống chính trị là đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động of các bộ phận cấu thành hệ thống, trong đó vấn đề mấu chốt và khó khăn nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo of đảng.

++ đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn đảng, tiến hành đồng bộ các mặt of công tác XD đảng với đổi mới tổ chức hoạt động of cả hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức lãnh đạo of đảng phải trên cơ sở kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động of đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo of đảng đối với hoạt động of hệ thống chính trị ở mỗi cấp, mỗi nghành vừa phải quán triệt trên nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ of từng nghành, từng cấp.

++ xây dựng hệ thống chính trị cần phải tăng cường XD nhà nước pháp quyền XHCN of dân, do dân và vì dân.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi of các quy định trong văn bản pháp luật, XD, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và các quyết định of các cơ quan công quyền.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động of Quốc hội, hoàn thành cơ chế bầu cử nhằm nâng cao chất lượng đại biểu quốc hội. đổi mới quy trình XD luật, giảm mạnh việc ban hành pháp lệnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động of chính phủ theo hướng XD cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại.

XD cơ quan tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người. XD cơ chế phán quyết về những vi phạm hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Nâng cao chất lượng of hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm of chính quyền địa phương trong phạm vi được phân cấp.

++ xây dựng mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-XH trong hệ thống chính trị để đoàn kết rộng rãi nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp of nhân dân, đề xuất các chủ trương, chính sách về kinh tế, VH, XH, an ninh, quốc phòng.

trình bày mục tiêu, quan điểm và chủ trương XD hệ thống chínhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!