vi sao su ra doi cua DCS cham dut thoi ky khung hoang cua CM VN

12.5K 12 2

Vì sao nói: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (3.2.1930) chấm dứt thời kì khủng hoảng của cách mạng Việt Nam?

Bài làm

Nói sự ra đời của Đảng công sản Việt Nam ( 3/2/1930) chấm dứt thời kỳ khủng hoảng của cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

3.1). Sự thất bại của các phong trào yêu nước ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỉ XX.

- Suốt những năm từ cuối thế kỷ XIX cho đến cuối những năm 20 của thế kỷ XX các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến, tư sản và phong trào công nhân ở Việt Nam đã diễn ra mạnh mẽ nhưng đều lần lượt thất bại, tiêu biểu là các phong trào như:

+ Phong trào Cần Vương ( 1885 – 1896), của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

+ Phong trào Khởi nghĩa nông dân Yên Thế - Bắc Giang ( 1884 – 1913) của Hoàng Hoa Thám.

+ Phong trào Đông Du ( 1906 – 1908) do Phan Bội Châu lãnh đạo.

+ Đông Kinh Nghĩa Thục ( 1907), phong trào Duy Tân ( 1906 – 1908) của Phan Chu Trinh.

+ Đảng Lập Hiến của Bùi Quang Chiêu năm 1923.

+ Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản của các tầng lớp tiểu tư sản thành thị trong những năm ( 1925 -1926).

+ Tiêu biểu nhất là sự ra đời của Việt Nam quốc dân Đảng ( 25/12/1927) và cuộc khởi nghĩa Yên Bái ( 9/2/1930).

+ Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ XX cũng đều thất bại.

- Tất cả nhứng phong trào yêu nước nói trên diễn ra tư cuối thế kỉ thứ XIX cho đến cuối những năm 20 của thế kỷ XX đã đều lần lượt thật bại. Tất cả các phong trào yêu nước nói trên thất bại là do không đáp ứng được yêu cầu khách quan của lịch sử, không có một đường lối chính trị rõ ràng đúng đắn, không có phương pháp đấu tranh cách mạng phù hợp cho nên đã không đáp ứng được yêu cầu giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam. Sự thất bại của các phong trào yêu nước nói trên đã đưa cách mạng Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng.

3.2). Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930) đã chấm dứt sự khủng hoảng của cách mạng Việt Nam.

- Năm 1911, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm được cứu nước và Người đã lựa chọn được đúng đắn con đường cách mạng giải phóng cho dân tộc Việt Nam, đó là con đường cách mạng vô sản. Trong suốt những năm 20 của thế kỷ XX Nguyễn Ái Quốc đã tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lên nin về nước, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng, nhờ đó mà phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, phong trào công nhân Việt Nam cũng phát triển nhanh chóng từ tự phát sang tự giác. Cuối những năm 20 của thế kỷ XX ở Việt Nam đã ra đời ba tổ chức công sản, nhưng thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam yêu cầu lúc này là phải có một Đảng cộng sản lãnh đạo duy nhất mới phù hợp.

- Trước tình hình đó QTCS đã gửi thư cho nhứng người cộng sản ở Đông Dương, kêu gọi thành lập một Đảng cộng sản duy nhất để đáp ứng yêu cầu của cách mạng. Được sự uỷ quyền của QTCS, Nguyễn Ái Quốc đã từ Thái Lan sang Hương Cảng ( Trung Quốc) triệu tập đại biểu của các tổ chức cộng sản để tiến hành hợp nhất thành một Đảng duy nhất là, đưa tới sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930).

vi sao su ra doi cua DCS cham dut thoi ky khung hoang cua CM VNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!