Player Nine

0 1 0


sa ngayon akoy isang malaking kahinaan. naiwan ng lahat kahit sa kaginhawaan.

quotes played by my mindWhere stories live. Discover now