Pamana

22 1 0
                  


PAMANA

MGA TAUHAN

CARMELA, late 20s, nagsosolo sa buhay sa kanilang bahay sa Bikol, published author

ng isang poetry book, matagal nang hinahanap ang nawawalang ama

ARTHUR, mid 20s, tubong Maynila, libangan lamang ang pagdalo sa mga poetry

slam,tagapagmana ng malawak na lupain sa Bikol

SANDRA, mid 50s, ina ni Arthur

VICKY, late 20s, matalik na kaibigan at malayong kamag-anak ni Carmela, komikera

ERIC, late 20s, organizer ng poetry slam

MANG BASILIO, 60s, dating katrabaho ng ama ni Carmela

ALING LUISA, 60s, asawa ni Mang Basilio

LANDO, 40s, anak ni Mang Basilio, tahimik, misteryoso

LISA, 50s, biyuda ni Arthur

2

MANG DADO, 50s, katiwala ni Arthur sa farm

1A. EXT. BAKURAN NG ISANG LUMANG BAHAY. UMAGA

Makikita ang kabuuan ng bahay mula sa itaas, sa labas, maririnig ang mga ibon at

makikita ang iba pang hayop sa bakuran. May kalapating dadapo sa pasamano ng

bintana.

CUT TO:

1B. INT. SILID TULUGAN. UMAGA

Binubuksan ni Carmela ang isang aparador. Ilalabas ang isang maliit na baul. Mauupo

sa isang upuang kahoy. Ilalagay sa lap ang baul. Hahaplusin ang ibabaw ng baul.

Kakalagin ang laso. Hahaplusin uli. Dahan-dahang aalisin ang takip. At isa-isang

ilalabas ang laman ng kahon: tuyong rosas, lumang kuwintas, pulseras, aklat,certificate,

land titles, etc.

Bubuksan ang nakarolyong certificate.

2. INT. FLASHBACK: ART CAFE. GABI.

3

Nakaupo sa isang table sina CARMELA at VICKY. Nakatayo naman sa isang sulok ng

cafe ang ilang kalalakihan na nagkukuwentuhan. Malalakas ang boses at tawa

paminsan-minsan. Nasa grupong iyon ang kinatawan ng NCR na si ARTHUR. May

nakapaskil na POETRY SLAM CONTEST sa backdrop ng stage at may staff na abala

sa paghahanda.

VICKY

Yan ba ang makakalaban mo sa poetry slam? Ang guwapo! Ang puti!

CARMELA

Ang sabihin mo hindi nasisikatan ng araw!

VICKY

Ang kinis-kinis!

CARMELA

Hindi sanay sa trabaho!

VICKY

At ang ang mga mata, nang-aakit!

CARMELA

4

Nang-aakit ng bakla!

VICKY

Ano ka ba? Kunting gender sensitivity naman, teh!

PAMANAWhere stories live. Discover now