ques?

1.3K 41 23

Би зүгээр их сонирхоод асууж байгаа юм та нар дунд миний хувийн фб, инста хаягийг гадарладаг эсвэл мэддэг хүн байдаг уу 😅

[Completed] The bad main character / Муу гол дүр /Where stories live. Discover now