044

181 8 0

Son Dongpyo
active now


Dongpyo:
areumDongpyo:
may isa pa daw na
reunion sa SaturdayDongpyo:
then dapat may date
dawDongpyo:
will you be my date?Areum:
lah gago


Areum:
sigi pidi namaaan


Dongpyo:
sunduin kita sa sat
okay???


Dongpyo:
bawal ka na mag agree
sa iba


Dongpyo:
see you reumie!!!

Son Dongpyo logged out

Areum:
waw saya saya naman
sweater | son dongpyo | jacket book 2Where stories live. Discover now