#14

5.1K 67 0
                         


Pwedeng nasaktan kaniya noon pero hindi yun sapat na dahilan para itaboy mo lahat ng taong darating sa buhay mo.

The Four Bad Boys and me Famous LinesWhere stories live. Discover now