#13

5.4K 69 7
                         


Ang relasyon parang buhol buhol na sinulid lang yan. Kapag hindi na kayang ayusin dapat ng putulin.

The Four Bad Boys and me Famous LinesWhere stories live. Discover now