quan điểm mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng thời kỳ đối mới.

13.9K 3 5

Câu 4: Anh(chị) hãy trình bày quan điểm mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng thời kỳ đối mới.

Trả lời:

· Mục tiêu, quan điểm Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa:

- Mục tiêu cơ bản của CNH, HĐH là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Từ mục tiêu cơ bản, mỗi thời kỳ lại có những mục tiêu cụ thể. Đại hội X của Đảng xác định mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

· Quan điểm Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa:

- CNH gắn với HĐH và CNH gắn với phát triển kinh tế tri thức.

- CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tô cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.

- Khoa học và công nghệ là nền tagr và động lực của CNH, HĐH.

- Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

· Nội dung và định hướng Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa:

- Phát triển mạnh các ngành và các sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức; kết hợp sử dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại.

- Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, từng dự án kinh tế - xã hội.

- Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ.

- Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực nhất là các ngành, các lĩnh vực có sức cạnh tranh cao.

quan điểm mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng thời kỳ đối mới.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!