Produce✗101

249 18 9

8:54 PM

Yohan: Thank you guys.

Seungwoo: You're welcome :) lab keta

Seungwoo: You're welcome :) lab keta

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Dongpyo: Welcome!! Lab ka namin!

Dongpyo: Welcome!! Lab ka namin!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jinhyuk: Welcome!!

Seungyoun: Welcome white rice, lab ka ni Eurikel.

Seungyoun: Welcome white rice, lab ka ni Eurikel

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Yohan: Taenang mukha yan HAHAHHAHAA

Seungyoun: At least gwapo pa rin

Jungmo: Talaga ba?

Seungyoun: Talagang-talaga

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Seungyoun: Talagang-talaga

Byungchan: Ba't mukha ko ginagamit mo?!?! Eh may mukha ka naman?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Byungchan: Ba't mukha ko ginagamit mo?!?! Eh may mukha ka naman?

Byungchan: Ba't mukha ko ginagamit mo?!?! Eh may mukha ka naman?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hangyul: ang cute HAHAHHAHAHAHAHA

Hangyul: ng bonnet

Seungyoun: bAstOs

Donghyun: So tapusin na natin 'to para story ko naman ang atupagin ni Otor.

Sihun: Nagmamadali HAHAHAHAHA

Yohan: Tapos na nga eh.

Eunsang: Tapos pagkatapos nung kay Donghyun, story ko naman hehe.

Seungyoun: Wala-wala, story ko muna bago yung sayo bata.

Eunsang: Story ko kasi, hindi sayo hyung.

Wooseok: Lol, story ko muna bago yung sainyo. Kbye.

Seungyoun: kByE

─ A/N; THANK YOU SO MUCH FOR READING THIS STORY KAHIT WALANG KWENTA HAHAHAHAHA SAD TO SAY PERO MAGPAPAALAM NA SINA YOHAN AT EURIKEL

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

A/N; THANK YOU SO MUCH FOR READING THIS STORY KAHIT WALANG KWENTA HAHAHAHAHA SAD TO SAY PERO MAGPAPAALAM NA SINA YOHAN AT EURIKEL.

Produce✗101 Series #2 - KEUMDONG'S EPISTOLARY, PLEASE SUPPORT NIYO STORY NI DONGHYUN HAHAHAHAHA KAMSA THANK YOU OKAY!

Flowers ➸ Kim YohanWhere stories live. Discover now