Chức năng và nhiệm vụ của xhh

15.4K 2 5

3/Chức năng và nhiệm vụ của xã hội học

3.1 Chức năng của xã hội học

a)Chức năng nhận thức: Xã hội học đã chỉ ra logic biện chứng giữa con người và xã hội,xã hội và con người để các cá nhân hiểu đc các ràng buộc mà tự điều chỉnh mình cho phù hợp với các yêu cầu của xã hội và đồng thời định vị rõ nhân cách của mình ứng với các điều kiện xã hội trong các giai đoạn.Mặt khác xã hội học còn chỉ rõ bản chất của các sự kiện hiện tượng XH để làm cơ sở cho tổ chức quản lý XH nhằm xây dựng XH ổn định và phát triển vì sự phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân.

b)Chức năng thưc tiễn: Xã hội học chỉ rõ các tương tác Xh giữa các cá nhân với nhau,giữa các cá nhân với nhóm và cộng đồng xã hội trong đời sống hàng ngày để làm cơ sở để các cá nhân điều chỉnh hành vi của mình và xã hội có các căn cứ để đề ra các giải pháp tổ chức quản lý có hiệu quả nhằm tối thiểu hoá các xung đột xã hội.

c)Chức năng suy tưởng: XHH nghiên cứu sự biến đổi cách thức suy nghĩ và hành động của cá nhân trong xã hội để thấy rõ sự hình thành ý thức hệ thong cộng đồng dân cư,thấy rõ các giá trị xã hội phát sinh,phát triển và biến đổi để có định hướng hành động đúng đắn cho xã hội.

3.2 Nhiệm vụ của XHH

3 nhiệm vụ:

a)Nhiệm vụ nghiên cứu lý luận

Nhiệm vụ hang đầu là xây dựng và phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận XHH,bao gồm các khái niệm,phạm trù,lý thuyết khoa học riêng,đặc thù và hệ thống các phương pháp nghiên cứu riêng của mình.

b)Nhiệm vụ nghiên cứu thực nghiệm

Thông qua nghiên cứu thực nghiệm để một mặt kiểm nghiệm,chứng minh các giả thuyết khoa học,mặt khác để phát hiện những vấn đề mới nảy sinh,làm cơ sở cho việc sử đổi phát triển và hoàn thiện hệ thống khái niệm,đồng thời thúc đẩy tư duy XHH.

c)Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng

XHH có nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng tri thức khoa học vào cuộc sống nhằm chỉ ra bản chất của các sự kiện hiện tượng XH trong xã hội trong không gian và thời gian cụ thể phục vự cho công tác quản lý XH của nhà nước.

4/ Thành phần XHH và mối quan hệ của XHH với 1 số môn học khác

4.1 Thành phần XHH

a)XHH lý thuyết,XHH thực nghiệm và XHH ứng dụng

+XHH lý thuyết là bộ phận XHH nghiên cứu một cách khách quan,khoa học về hiện tượng và quá trình XH nhằm phát hiện những vấn đề lý luận mới,các khái niệm phạm trù hay lý thuyết mới.

+XHH thực nghiệm là bộ phận XHH nghiên cứu các hiện tượng và quá trình XH bằng việc vận dụng lý luận và thực chứng bằng những quan sát,đo lướng,thí nghiệm đẻ kiểm nghiệm các giả thuyết khoa học.

+XHH ứng dụng là bộ phận XHH vận dụng lý thuyết vào việc phân tích,tìm hiểu,nghiên cứu và giải quyết các hiên tượng và quá trình xã hội,các tình huống,các sự kiện của thực tiễn đời sống Xh hay nói cách khác,chính là đưa trí thức XH và cuộc sống.