QPAN - phong chong toi pham, te nan XH - NVH

1.8K 0 0

A.phong chong toi pham.

1.khai niem: - la viec cua co quan NN, cac to chuc XH va moi cong dan bang nhieu bien phap nham khac phuc nhung nguyen nhan dieu kien cua tinh trang pham toi, ngan chan han che va lam giam tung buoc tien toi loai tru toi pham ra khoi doi song XH: + phong ngua toi pham la phuong huong chinh, la tu tuong chi dao trong cong tac dau tranh phong chong toi pham, phong ngua ko de toi pham xay ra. + phong ngua mang y nghia chinh tri XH sau xac, lam tot cong tac phong ngua giup giu vung ANQG, trat tu ATXH, bao ve tai san cua XH, tinh mang, suc kheo danh du, pham gia cua moi nguoi dan. +lam tot cong tac phong ngua toi pham mang y nghia kinh te sau sac, tiet kiem ngan sach NN, suc lao dong cua cac nhan vien NN, cua cong dan trong cac hoat dong dieu tra truy to xet xu va giao duc cai tao nguoi pham toi, cung nhu trong viec giai quyet cac van de co lien quan den toi pham. - phong chong toi pham duoc tien hanh theo 2 huong: + huong 1: phat hien, khac phuc di den thu tieu cac hien tuong XH tieu cuc la nhung nguyen nhan, dieu kien, tinh trang pham toi va pham toi cu the. Day la huong mang tinh co ban, chien luoc lau dai. + huong 2: han che den muc thap nhat hau qua, tac hai khi toi pham xay ra day la huong quan trong vi trong thuc te nhung nguyen nhan va dieu kien phat sinh, phat trien toi pham van con ton tai doi hoi cac co quan phai phoi hop kip thoi phat hien dieu tra, truy to, xet xu, cai tao nguoi pham toi tro thanh cong dan tot. - phong chong toi pham phai mang tinh dong bo, he thong, phai co su ket hop chat che giua co quan NN va moi cong dan. - muc dich cua cong tac phong ngua: phai khac phuc va thu tieu cac nguyen nhan, dieu kien tinh trang pham toi dan tung buoc loai tru toi pham ra khoi doi song XH. - phan loai toi pham: it nghiem trong, nghiem trong, rat nghiem trong, dac biet nghiem trong.

2.trach nhiem cua SV:- thuc hien day du y thuc trach nhiem cua nguoi cong dan tot, ko ngung hoc tap nang cao kien thuc, y thuc phap luat de tuyen truyen pho bien cho moi nguoi cung lam. - chap hanh nghiem chinh nhung noi quy, quy che cua nha truong. - truc tiep tham gia cac to chuc thanh nien xung kich, hoi sinh vien thanh nien tinh nguyen. - khi co vu viec phai cung cap kip thoi cho cac to chuc de xu ly.

B.phong chong te nan XH.

1.khai niem: te nan XH la nhung hien tuong XH co tinh pho bien bieu hien bang nhung hanh vi sai lech chuan muc XH, vi pham dao duc, gay ra hau qua nghiem trong cho XH gia dinh va ca nhan: +thoi hu tat xau. +phong tuc tap quan co hu lac hau. +nep song xa doa, truy lac, me tin dong bong, boi toan... - ban chat cua te nan XH la trai voi nep song van minh, voi dao duc va gay ra hau qua nghiem trong trong doi song hang ngay. - te nan XH la bieu hien cua loi song thuc dung, coi thuong cac chuan muc dao duc, xa hoi va phap luat, lam xoi mon cac gia tri dao duc truyen thong, thuan phong my tuc cua dan toc, pha vo tinh cam hanh phuc gia dinh, pha hoai nhan cach pham gia con nguoi, anh huong den kinh te suc khoe, nang suat lao dong, lam bang hoai giong noi dan toc... la con duong dan den toi pham.

2.trach nhiem cua SV: - can nhan thuc ro hau qua cua te nan XH la con duong dan den toi pham, ko bi loi keo, cam do duoi cac hinh thuc khoai cam, truy lac, trong dong tien, cha dap nen nhan pham dao duc ban re su nghiep. - co trach nhiem phat hien cac doi tuong, co hanh vi hoat dong te nan, bao cao kip thoi cho nha truong, cong an co so. - ko tham gia vao cac hu tuc, lac hau. - chu dong phat hien cac sinh vien trong lop co dau hieu khac thuong. - lam ban cam ket ko tham gia cac te nan XH.

 

 

 

 

QPAN - phong chong toi pham, te nan XH - NVHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!