QPAN- van de dan toc ton giao - NVH

2.3K 0 1

1.am muu: hien nay chu nghia de quoc day manh chien luoc DBHB, chong pha nha nuoc, chong pha VN, chong ve chinh tri tu tuong lam hang dau, kinh te la mui nhon, ngoai giao lam hau thuan, ton giao lam ngoi no, ket hop voi bao loan lat do uy hiep gay suc ep ve quan su.

2.thu doan: rat tham doc, tinh vi va xao tra.

- tim moi cach xuyen tac chu nghia M-L, tu tuong HCM, quan diem chinh sach cua Dang va NN ta truc tiep la chinh sach ve dan toc, ton giao loi dung thieu xot, sai lam cua Dang ta de gay mau thuan tao co so can thiep vao noi bo. – chung loi dung van de ton giao de kich dong tu tuong hep hoi, cuc doan, li khai, chia re quan diem luong giao, lam suy yeu khoi dai doan ket. – chung tap chung pha hoai cac co so KT, XH mua chuoc loi keo dong bao dan toc ton giao chong chinh quyen vuot bien trai phep gay mat on dinh chinh tri tao cac diem nong de vu khong VN dan ap dan toc ton giao. – tim moi cach de XD, nuoi duong cac to chuc phan dong nguoi VN o nuoc ngoai va chi dao luc luong phan dong o trong nuoc de gay rac roi chong pha, gay doi trong voi Dang va chinh quyen.

3.giai phap dau tranh phong chong, loi dung:

De vo hieu hoa su loi dung van de dan toc, ton giao o VN hien nay can tap chung vao cac van de giai phap sau: - ra suc tuyen truyen, quan triet quan diem, chinh sach ton giao cua Dang va NN ve am muu, thu doan loi dung van de dan toc, ton giao de chong, pha cach mang VN cua cac the luc thu dich cho toan dan hieu de nang cao tinh than canh giac. – tang cuong XD cung co khoi dai doan ket toan dan giu vung on dinh chinh tri XH kien quyet dau tranh loai tru nguy co pha hoai cua cac the luc thu dich. – tung buoc nang cao chat luong doi song vat chat, tinh than cua dong bao dan toc, ton giao de ho thuc hien tot quyen va nghia vu cong  dan khong de dich loi dung. – phat huy vai tro cua cac to chuc chinh tri XH nhung nguoi co uy tin nhu gia lang truong ban… thuc hien chinh sach uu tien, dao tao boi duong su dung can bo trong co quan NN doi voi van de dan toc ton giao. – tich cuc dau tranh tren mat tran tu tuong lam that bai moi am muu thu doan cua ke thu, vach mat bon cam dau, phat huy tot vai tro cac phuong tien thong tin dai chung, chu dong giai quyet cac diem nong lien quan den van de dan toc, ton giao, xu ly nghiem minh theo phap luat nhung ke cam dau ngoan co chong pha CM.