Taegi

60 14 4

Đêm qua mình thức để dịch 1 shot ngăn ngắn h của Taegi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đêm qua mình thức để dịch 1 shot ngăn ngắn h của Taegi. Nhưng mày mò cả đêm mới được đoạn này ㅠㅠ

Đoạn sau mơ hồ lắm. Mình còn không rõ là Taehyung ép buộc Yoongi "làm". Hay hai người chỉ bình thường "làm" như nhưng cặp đôi yêu nhau.

Mừng ngày của Taegi nè.

Trà Ngoại PhaRead this story for FREE!