thirty five ii.

558 34 28

[ EXTRA / SPECIAL CHAPTER ]
hindi to ang continuation ng
previous chapter. lets say parang
extra chapter lang to na parang
medyo connect rin sa
story. gusto ko lang maglagay
ng ganitong chapter dahil
may ishe-share akong good
quality pictureshehe sana u'll
find this chapter entertaining
and ya know, ma-feel niyo
kung gano niyo sila ka
mahal HAHAH
son dongpyo

felt cute might delete later

942 likes       749 comments     641 shares

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

942 likes 749 comments 641 shares

comments:

💬 son denise
ser saang banda?
kim sihun
sa pwet
son denise
potek ka sihun 😭😂

💬 han seungwoo
guwapo ng anak ko, mana sa tatay
choi byungchan
mana sa tatay na supot
han seungwoo
nagsalita yung tuli
koo jungmo

💬 hwang yunseong mas cute ako ↳ cha junho🤢 ↳ kim minseopAno M0 nAs4be proof ngadiyan ↳ hwang yunseongwag na baka mabulag kayo sapagka-pogi ko

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


💬 hwang yunseong
mas cute ako
cha junho
🤢
kim minseo
pAno M0 nAs4be proof nga
diyan
hwang yunseong
wag na baka mabulag kayo sa
pagka-pogi ko

💬 user7492
psh cute ba kamo? baka eto yung CUTE

💬 user7492 psh cute ba kamo? baka eto yung CUTE

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
steal : yohanWhere stories live. Discover now