QPAN - XD va BV chu quyen lanh tho bien gioi - NVH

2.1K 0 0

A.chu quyen lanh tho quoc gia.

1.lanh tho quoc gia:

a.khai niem: la pham vi khong gian duoc gioi han boi bien gioi quoc gia thuoc chu quyen hoan toan va day du cua 1 quoc gia.

b.cac yeu to cau thanh lanh tho quoc gia: - vung dat: la phan dat lien (ke ca cua dao, quan dao) thuoc chu quyen cua 1 quoc gia. - vung bien: gom vung noi thuy, lanh hai, tiep giap lanh hai, them luc dia. + vung noi thuy: la vung bien nam phia trong duong co so de tinh chieu rong cua lanh hai, + vung lanh hai: la vung co chieu rong 12 hai ly tinh tu duong co so, co che do phap ly nhu lanh tho dat lien, ranh gioi ngoai cua lanh hai la bien gioi quoc gia tren bien, + vung tiep giap lanh hai: la vung bien ke lien lanh hai, co chieu rong 12 hai ly, + vung them luc dia: la vung dat, long dat cua day bien keo dai tu nhien tu lanh tho dat lien ra den ngoai khoi ria luc dia, gioi han 200 hai ly tinh tu duong co so. - vung troi: la khoang khong gian phia tren lanh tho quoc gia la bo phan hop thanh lanh tho quoc gia va thuoc chu quyen hoan toan cua quoc gia do. - vung long dat: tuong tu vung troi.

2.chu quyen quoc gia:

a.khai niem: la quyen lam chu 1 cach doc lap toan ven va day du ve moi mat lap phap, hanh phap, tu phap cua 1 quoc gia trong pham vi lanh tho cua quoc gia do.

b.chu quyen lanh tho quoc gia la 1 bo phan cua chu quyen quoc gia khang dinh quyen lam chu cua quoc gia do tren lanh tho cua minh. Moi nuoc co quyen dinh doan moi viec tren lanh tho cua minh, khong duoc xam pham lanh tho va can thiep cong viec noi  bo cua cac quoc gia khac. Chu quyen lanh tho quoc gia la tuyet doi, bat kha xam pham, ton trong chu quyen lanh tho quoc gia la nguyen tac co ban trong quan he va luat phap quoc te.

B.trach nhiem cua sinh vien:

- khong ngung hoc tap nang cao trinh do nhan thuc ve moi mat, hieu biet sau sac truyen thong dung nuoc giu nuoc cua ong cha ta, truyen thong yeu nuoc cua nhan dan ta. - nhan thuc ro y nghia thieng lieng cao quy va bat kha xam pham ve chu quyen, lanh tho, bien gioi quoc gia, xac dinh ro vinh du trach nhiem cong dan trong nhiem vu bao ve TQ. - thuc hien tot chuong trinh giao duc QP AN, hoan thanh tot nhiem vu quan su quoc phong trong thoi gian hoc tap tai truong. - sau khi tot nghiep ra truong san sang tu nguyen, tu giac tham gia quan doi, cong an khi nha nuoc yeu cau. - nhan thuc sau sac tam quan trong cua chu quyen, lanh tho, bien gioi quoc gia tren co so do nang cao y thuc trach nhiem cong dan, san sang nhan va hoan thanh tot nhiem vu bao ve TQ.

C.quan diem cua dang va NN:

- xac dinh viec xay dung va bao ve chu quyen lanh tho bien gioi quoc gia la 1 trong nhung noi dung quan trong cua su nghiep xay dung va bap ve TQ XHCN. - chu quyen lanh tho bien gioi quoc gia la thieng lieng, bat kha xam pham cua dan toc VN (chu quyen lanh tho, bien gioi quoc gia VN la ket qua dau tranh dung nuoc va giu nuoc suot chieu dai hang ngin nam lich su. Nguoi VN luon phat cao hao khianh hung, long tu hao, tu ton dan toc trong dung nuoc va giu nuoc, xay dung giu gin bien cuong, lanh tho quoc gia, xay dung va bao ve TQ). - XD bien gioi hoa binh, huu nghi, on dinh, giai quyet cac van de tranh chap thong qua dam phan ton trong doc lap chu quyen va loi ich chinh dang cua nhau (day la quan diem nhat quan cua dang va NN ta. Quan diem nay phu hop voi luat phap va loi ich cua VN, phu hop voi cong uoc va luat phap quoc te, cung nhu loi ich cua cac quoc gia co lien quan. Trong giai quyet cac van de tranh chap lanh tho, bien gioi Dang va NN ta luon nhat quan thuc hien quan diem giai quyet bang thuong luong hoa binh, ton trong doc lap chu quyen toan ven lanh tho va loi ich chinh dang cua nhau. Ve van de tranh chap bien Dong VN khang dinh chu quyen ko the tranh cai doi voi vung bien, dao cua VN tren bien dong, trong do co 2 quan dao hoang sa va truong xa. VN co day du chung cu va co so phap ly ve van de nay. Tuy nhien vi loi ich an ninh chung cua cac ben huu quan, VN san sang dam phan hoa binh de giai quyet, truoc mat la dat toi su thoa thuan ve " bo quy tac ung xu" trong khi tiep tuc tim kiem giai phap lau dai cho van de bien dong). - XD va bao ve chu quyen lanh tho, bien gioi quoc gia la su nghiep cua toan dan duoi su lanh dao cua dang, su quan ly thong nhat cua NN trong do LLVT la luc luong nong cot.

QPAN - XD va BV chu quyen lanh tho bien gioi - NVHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!