QPAN - chien luoc dien bien hoa binh-NVH

6.5K 0 1

1.muc tieu:nhat quan cua chu nghia de quoc va cac the luc thu dich trong su dung chien luoc DBHB va BLLD doi voi VN la thuc hien am muu xoa bo vai tro lanh dao cua DCS VN xoa bo che do XHCN, lai nuoc ta di theo con duong tu ban va le thuoc vao chu nghia de quoc.

2:thu doan:                                                                                                                  - Kinh te: day la bien phap co tinh mui nhon ma cac the luc thu dich chong pha chung ta. muon bien nen kinh te thi truong dinh huong XHCN o VNtheo huong nen KT thi truong Tu ban tu do, khich le thanh phan KT tu nhan phat trien lam mat vai tro cua KT NN. Dung cac thu doan chiem linh dau tu, chem ep thi truong lam mat suc canh tranh cua nen KT VN.                                                                                                    - Chinh tri: day la thu doan quan trong hang dau ma cac the luc thu dich su dung chong pha chung ta. Kich dong thuc hien da nguyen chinh tri, da dang doi lap, tu do hoa ve moi mat, doi song XH tung buoc xoa bo vai tro lanh dao cua Dang, che do XH CN o VN. Tap hop nuoi duong cac to chuc, phan tu phan dong trong nuoc va quoc te va loi dung van de dan chu, nhan quyen, ton giao de chia re moi quan giua Dang va nhan dan. Tan dung so ho trong duong loi lanh dao cua Dang, NN, cong kich noi xau ep chung ta phai nhuong bo. Tuyen truyen xuyen tac, cong kich noi xau doi ngu can bo dang vien, ha thap uy tin cua ho.                                                                            - Tu tuong van hoa: tuyen truyen, boi nho, ha thap di den phu nhan xoa bo chu nghia Mac-Lenin, tu tuong HCM. Tien cong vao nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc cua VN, nham lam phai mo nhung gia tri truyen thong van hoa cua chung ta                                                                                                                       - Quoc phong an ninh: loi dung xu the mo rong hop tac quoc te thuc hien xam nhap, tang cuong hoat dong tinh bao, thu thap bi mat quoc gia. Kich dong doi phu nhan vai tro cua Dang doi voi luc luong vu trang. Xuyen tac ban chat cua LLVT, noi xau truyen thong, ha thap uy tin cua LLVT.                                             - Doi ngoai:cac the luc thu dich loi dung chu truong mo rong hoi nhap cua VN de tuyen truyen va huong VN di theo quy dao cua CN tu ban. Han che quan he cua VN voi cac nuoc lon tren the gioi, de chia re moi quan he cua VN voi cac nuoc tren the gioi dac biet la 2 nuoc lang gieng Lao va Campuchia    

3:giai phap phong chong chien dich DBHB va BLLD o VN hien nay:                 - day manh cong tac chong nan quan lieu, tham nhung, giu vung dinh huong XHCN.- nang cao nhan thuc ve am muu thu doan cua cac the luc thu dich, nam chac moi dien bien de khong bi bat ngo.- XD y thuc bao ve to quoc cho toan dan.- XD co so chinh tri, XH vung manh ve moi mat.- cham lo XD LLVT dia phuong vung manh.- XD, luyen tap cac phuong an, tinh huong chong DBHB, BLLD.

4:trach nhiem cua sinh vien:Sinh vien voi trach nhiem day du va kha nang nhan thuc cua minh, tich cuc tham gia cac hoat dong thiet thuc cua nha truong, tung dia phuong gop phan lam that bai am muu, thu doan dien bien hoa binh va bao loan lat do cua ke dich. Truoc het moi nguoi luon nang cao canh giac, tu bao ve minh, bao ve nhung to chuc ma minh tham gia sinh hoat. Luon chu dong giai quyet tot moi quan he giua ca nhan voi nha truong xa hoi.                    -          phai no luc hoc tap va ren luyen de tro thanh cong dan tot, cong hien cho dat nuoc.-          Phai thuong xuyen nang cao tinh than canh giac cach mang.-          Phat hien, gop phan dau tranh, ngan ngua danh bai moi am mua, thu doan cua ke thu trong chien luoc DBHB va BLLD.

QPAN - chien luoc dien bien hoa binh-NVHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!