#1

27.7K 293 24
                         


"Kapag ang bad boy nagmahal, pati ang asin lalanggamin."

                                

The Four Bad Boys and me Famous LinesWhere stories live. Discover now