Chương XII Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xd cnxh

66.8K 2 4

I. Nguồn lực con người và vai trò của nó trong sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

1. Con người và nguồn lực con người

a) Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về con người và con người xã

hội chủ nghĩa

- Quan niệm về con người:

Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, con người vừa là thực thể tự nhiên,

vừa là thực thể xã hội, đồng thời là chủ thể cải tạo hoàn cảnh.

Con người là một thực thể "song trùng" tự nhiên và xã hội, là sự kết

hợp cái tự nhiên (sinh học) và cái xã hội. Hai yếu tố này gắn kết với nhau,

đan quyện vào nhau, trong cái tự nhiên chứa đựng tính xã hội và cũng

không có cái xã hội tách rời cái tự nhiên.

Con người trong quá trình tồn tại không chỉ tác động vào tự nhiên,

làm biến đổi thế giới tự nhiên mà con người còn quan hệ với nhau tạo nên

bản chất người, làm cho con người khác với con vật. "Bản chất con người

không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính

hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội"1.

Con người không thể tồn tại được một khi tách khỏi xã hội. Chỉ trong

xã hội con người mới có thể trao đổi lao động, thông qua đó mà thoả mãn

những nhu cầu trong cuộc sống, như ăn, ở, đi lại v.v.. Trong xã hội thông

qua quan hệ với người khác mà mỗi người nhận thức về mình một cách đầy

đủ hơn, trên cơ sở đó mà rèn luyện, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, từng

1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 3, tr. 11.

160

bước hoàn thiện nhân cách.

- Quan niệm về con người xã hội chủ nghĩa:

Con người xã hội chủ nghĩa bao gồm cả những con người từ xã hội cũ

để lại và cả những con người sinh ra trong xã hội mới. Con người sống

dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mang những nét đặc trưng của chủ nghĩa xã

hội, song vẫn còn chịu ảnh hưởng không ít những tư tưởng, tác phong, thói

quen của xã hội cũ. Cho nên, quá trình xây dựng con người mới xã hội chủ

nghĩa là quá trình diễn ra cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt giữa cái cũ và

cái mới, cái tiến bộ và cái lạc hậu.

Con người xã hội chủ nghĩa vừa là chủ thể trong quá trình xây dựng

chủ nghĩa xã hội, vừa là sản phẩm của quá trình đó.

Một mặt, trong lao động sản xuất, đấu tranh xã hội, con người tạo ra

Chương XII Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình  xd cnxhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!