Chương X Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng xhcn

68.5K 3 12

Tôn giáo là một hình thái ý thức - xã hội ra đời và biến đổi theo sự

biến động của điều kiện kinh tế - xã hội. Trong quá trình xây dựng chủ

nghĩa xã hội, tôn giáo còn tồn tại và có những biến đổi nhất định.

Việt Nam là một quốc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo khác

nhau và đang có chiều hướng phát triển trên phạm vi cả nước. Vì vậy, để

tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới ở nước ta, trước hết đòi hỏi Đảng

phải đổi mới tư duy, nhìn nhận và đánh giá đúng những vấn đề lý luận và

thực tiễn, trong đó có vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo đang và sẽ có nhiều biểu

hiện mới, đa dạng, phức tạp, cần được giải quyết đúng đắn.

I. Bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo

1. Bản chất và nguồn gốc của tôn giáo

a) Bản chất của tôn giáo

Chủ nghĩa Mác - Lênin coi tín ngưỡng, tôn giáo là một hình thái ý

thức xã hội phản ánh một cách hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan.

Qua hình thức phản ánh của tôn giáo, những sức mạnh tự phát trong tự

nhiên và xã hội đều trở thành thần bí. Trong tác phẩm Chống Đuyrinh, Ph.

Ăngghen đã viết: "Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo -

vào trong đầu óc của con người - của những lực lượng ở bên ngoài chi phối

cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng

ở trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế."1 C. Mác và

Ph. Ăngghen còn cho rằng, tôn giáo là một hiện tượng xã hội, văn hóa,

lịch sử; một lực lượng xã hội trần thế.

Giữa tín ngưỡng và tôn giáo có sự khác nhau, song lại có quan hệ chặt

chẽ mà ranh giới để phân biệt chúng chỉ là tương đối.

Tín ngưỡng là một khái niệm rộng hơn tôn giáo. ở đây chúng ta chỉ đề

cập một dạng tín ngưỡng - đó là tín ngưỡng tôn giáo (gọi tắt là tôn giáo).

Tín ngưỡng là niềm tin và sự ngưỡng mộ của con người vào một hiện

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t. 20, tr. 437.

134

tượng, một lực lượng siêu nhiên, tôn sùng vào một điều gì đó pha chút thần

bí, hư ảo, vô hình tác động mạnh đến tâm linh con người, trong đó bao hàm

cả niềm tin tôn giáo. Còn tôn giáo thường được hiểu là một hiện tượng xã

hội bao gồm có ý thức tôn giáo lấy niềm tin tôn giáo làm cơ sở, hành vi và

Chương X Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng xhcnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!