Chuong 8 Cơ cấu xã hội - giai cấp và Liên minh giai cap cn,nd,tt

46.7K 0 6

Quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa là quá trình từng bước xoá bỏ

cơ bản các quan hệ đối kháng giai cấp, hình thành một cơ cấu xã hội - giai

cấp mới, trong đó liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí

thức là nền tảng của xã hội mới, chế độ mới. Trước khi xem xét vấn đề liên

minh giai cấp, chúng ta cần phải nghiên cứu vấn đề rộng hơn, có tính chất

hệ thống bao trùm hơn, đó là cơ cấu xã hội - giai cấp.

I. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong quá trình xây dựng

chủ nghĩa xã hội

1. Quan niệm về cơ cấu xã hội - giai cấp

a) Cơ cấu xã hội và cơ cấu xã hội - giai cấp

- Mỗi con người đều tồn tại trong mối quan hệ lệ thuộc, tác động lẫn

nhau và sự tác động này không chỉ mang tính cá nhân mà còn mang tính

cộng đồng. Cộng đồng xã hội là một bộ phận người có chung một số dấu

hiệu, nguyên tắc. Tuỳ theo cách xác định các dấu hiệu, nguyên tắc mà

người ta có thể xác định những cộng đồng với các tên gọi khác nhau (dân

tộc, giai cấp, tập thể, đơn vị, nhóm hoạt động,...). Có hai loại cộng đồng:

cộng đồng khách quan được hình thành một cách tự nhiên, không phụ

thuộc vào ý muốn con người và cộng đồng chủ quan được hình thành từ ý

đồ, mục đích của con người.

- Cơ cấu xã hội là tất cả những cộng đồng người và toàn bộ các quan

hệ xã hội do sự tác động lẫn nhau của các cộng đồng ấy tạo nên. Cơ cấu xã

hội đề cập chủ yếu đến các cộng đồng được hình thành một cách khách

quan, dựa trên các dấu hiệu tự nhiên như giai cấp, dân số, dân cư, nghề

nghiệp, dân tộc, tôn giáo,... Từ đó, người ta có thể xem xét các loại hình cơ

cấu xã hội tương ứng: cơ cấu xã hội - giai cấp, cơ cấu xã hội - dân số (với

dấu hiệu nhân khẩu), cơ cấu xã hội - dân cư (với dấu hiệu cùng cư trú theo

107

địa lý), cơ cấu xã hội - nghề nghiệp, cơ cấu xã hội - dân tộc, cơ cấu xã hội -

tôn giáo,... Dưới góc độ chính trị - xã hội, môn học chủ nghĩa xã hội khoa

học ở đây chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề cơ cấu xã hội - giai cấp.

Cơ cấu xã hội - giai cấp là hệ thống các giai cấp, tầng lớp xã hội và

các mối quan hệ giữa chúng. Đó là các mối quan hệ về sở hữu, quản lý, địa

vị chính trị - xã hội,... Cơ cấu xã hội - giai cấp vừa phản ánh sự tồn tại xã

Chuong 8 Cơ cấu xã hội - giai cấp và Liên minh giai cap cn,nd,ttĐọc truyện này MIỄN PHÍ!