Chuong 3 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

288K 14 15

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất

của chủ nghĩa xã hội khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai

cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa

Mác - Lênin.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam đã

chỉ rõ ý nghĩa, nội dung căn bản, thể hiện cụ thể của sứ mệnh lịch sử

giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn mới là: "Lợi ích giai cấp

công nhân thống nhất với lợi ích của toàn dân tộc trong mục tiêu chung

là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nội dung chủ yếu của đấu tranh

giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công

nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa..."2.

I. Khái niệm giai cấp công nhân

1. Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin

Để hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, trước hết cần làm

rõ khái niệm giai cấp công nhân. Chính C.Mác và Ph.ăngghen đã chỉ rõ:

"Vấn đề là ở chỗ giai cấp vô sản thực ra là gì, và phù hợp với sự tồn tại ấy

của bản thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm gì về mặt lịch sử"1.

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.2, tr.56.

31

C.Mác và Ph.Ăngghen đã dùng nhiều thuật ngữ khác nhau: giai cấp vô

sản, giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ dựa vào việc bán sức lao động của mình,

lao động làm thuê ở thế kỷ XIX, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công

nhân hiện đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp... như những cụm từ

đồng nghĩa để biểu thị một khái niệm giai cấp công nhân - con đẻ của nền

đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất

tiên tiến, cho phương thức sản xuất hiện đại.

Dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khác nhau như thế

nào đi nữa thì theo C. Mác và Ph. Ăngghen vẫn chỉ mang hai thuộc tính cơ

bản:

- Về phương thức lao động, phương thức sản xuất, đó là những người

lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất

công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao.

C. Mác và Ph. Ăngghen đã nêu: "Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu

Chuong 3 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânĐọc truyện này MIỄN PHÍ!