chu truong khang chien kien quoc

7.2K 0 0

+ Xác định "cuộc CM Đông Dương lúc này vẫn làn cuộc cách mạng gpdt. Cuộc cách mạng ấy đang tiếp diễn, nó chưa hoàn thành, vì nước ta chưa hoàn toàn độc lập". Khẩu hiệu đấu tranh vẫn là "dt trên hết, tổ quốc trên hết".

+ Qua phân tích âm mưu của các ĐQ đối với Đông Dương, chỉ thị nêu rõ: "kẻ thù của ta lúc này là thực dân pháp x/lược,phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng"

+ Chỉ thị vạch rõ nhiệm vụ cơ bản của nhân dân cả nước lúc này là phải củng cố chính quyền, chống thực dân pháp xâm lược, bài trừ nội phản và cải thiện đời sống cho nhân dân. Nhiệm vụ cấp bách là chống "giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm".

*Y nghia

-thể hiện sự năng động sáng tạo của đảng trong việc giải quyết kịp thời nhiều vấn đề quan trọng về chỉ đạo chiến lược và sách lược cách mạng trong thời kỳ mới giành được chính quyền, đưa đất nước vượt qua tình thế "ngàn cân treo trên sợi tóc".

-soi sang con duong dau tranh, cung co bao ve chinh quyen cua nhan dan ta

-the hien 1 quy luat cach mang la VN sau CM 8/1945 xay dung che do moi phai di doi voi bao ve che do moi

chu truong khang chien kien quocĐọc truyện này MIỄN PHÍ!