Khái quát chung về sự biến đổi xh

2.2K 2 0

1)Khái quát chung về sự biến đổi xã hội : Là một quá trình , qua đó những khuôn mẫu của các hành vi xã hội, các quan hệ xã hội , các thiết chế xã hộivà các hệ thống phân tầng xã hội được thay đỏi theo thời gian. Những biến đổi vi mô là những biến đổi diễn ra trỉa rộng trên 1 phạm vi lớn, chúng diễn ra trong những thời kì dài. Biến đổi vi mô là những biến đổi nhỏ, nhanh, dc tạo ra bỏi những quyết định , hành vi trong quan hệ tương tác của con người.

2)Đặc điểm của biến động xã hội:

_Là kết quả của những hoạt động tích cực và sáng tạo của con người

_Là hiện tượng phổ biến nhưng nó diễn ra không giốn nhau cả về nhịp độ, tốc đọ quy mô không gian và thời gian giữa các xã hội

_Có sự khác biệt về thời gian và ảnh hưởng của chúngđối với đời sống xã hội

_Có tính kế hoạch và phi kế hoạch

_Có sự thống nhất giữa biến đổi kinh tế và biến đổi các mặt khác của xã hội

_Trong quá trình, tất yếu có các xu hướng trái ngược nhau

_Có tính kế thừa

3)Một số khái niệm liên quan

_Biến cố xã hội:Là những sự kiện xã hội xảy ra có thể đem lại hoặc không đem lại một sự thay đổi nào đó trong đời sống xã hội

_Tiến bộ xã hội : Là một sự vận động, một sự biến đỏi có ý thức theo chiều hướng tích cựcvà đáng mong đợi của xã hội

_Tiến hóa xã hội: phát triển là một quá trình, trong dó toàn thể loài người áp dụng những côn cụ hiện đại của khoa học và công nghệ vào những mục tiêu của mình, qua những thời kì khác nhau và có tính không thể đảo ngược dc của quá trình đó

Khái quát chung về sự biến đổi xhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!