Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

10.7K 7 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức,

nhân văn, văn hoá

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức

- Hồ Chí Minh coi đạo đức có vị trí như thế nào trong mỗi con người?

- Nhấn mạnh vai trò của đạo đức nhưng Hồ Chí Minh có xem nhẹ tài năng không? Theo Người, đức và tài có quan hệ với nhau như thế nào?

- Nền đạo đức mà Hồ Chí Minh đặt nền móng xây dựng đã phát huy vai trò như thế nào trong cách mạng Việt Nam?

2. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới

a. Trung với nước, hiếu với dân

- "Trung", "hiếu" là những khái niệm đã có trong tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam và phương đông đã được Hồ Chí Minh sử dụng và đưa vào nội dung mới. Trong đạo đức truyền thống Việt Nam và phương Đông, "trung" là trung với vua, tức là mọi người trung với một con người; còn "hiếu" là hiếu với cha mẹ. Ngược lại, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, "trung" là trung với nước, trung thành với lợi ích của đất nước, của nhân dân; còn "hiếu" là hiếu với nhân dân, trong đó có cha mẹ mình.

- Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, để thể hiện lòng trung với nước, hiếu với dân, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, trên mọi lĩnh vực công tác và nghề nghiệp, phải làm tốt công việc chuyên môn, hoàn thành tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống gần gũi, gắn bó với những người xung quanh mình, thân ái, giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

Đối với những người lãnh đạo, Hồ Chí Minh còn yêu cầu phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, lại phải thường xuyên quan tâm đến việc cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí. Thực hiện được những điều đó, nhất định người lãnh đạo sẽ được dân tin, dân yêu, dân kính, nhất định sẽ tạo được sức mạnh to lớn cho cách mạng.

b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

- Hồ Chí Minh đã kế thừa những khái niệm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư từ đạo đức phương Đông và đạo đức truyền thống Việt Nam. Người đã giữ lại những nội dung tốt đẹp, lọc bỏ những nội dung không còn phù hợp và đưa vào những nội dung mới phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường XHCN.

- Người đã giải thích:

+ Cần tức là lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch và đạt năng suất cao. Người nhấn mạnh: phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta".

+ Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của dân, của nước và của bản thân mình.

+ Liêm tức là trong sạch, không tham lam, không tham tiền tài, danh vọng, địa vị. Liêm tức là "luông tôn trọng giữ gìn của công và của dân", "Không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân"

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đứcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!