Prologue (mild SPG)

63.7K 1K 18
                  


NAINGAT ni Amber ang katawan sa pagkakadaiti ng mainit na balat ng kanyang katalik sa kanyang kahubdan. She could feel herself burning in exquisite pleasure, moaning aloud so wild.

Magkaharap na ngayon sila ng lalaki na kanina'y unang pinaliguan ng maiinit na halik ang kanyang mga paa, pataas sa pagitan ng kanyang mga hita kung saan nagtagal ang mga daliri nito't bibig. Nang idilat niya ang mga mata ay nakasubsob naman ang mukha nito sa kanyang mga dibdib. His hand was kneading one heap while he was grazing his tongue over a hardened peak. Muli siyang napapikit sa sensasyong dulot niyon sa kanya.

Tumaas sa kanyang lalamunan at balikat ang mga nagbabagang labi nito. He was licking her skin, nibbling and sucking; while his one hand was stroking her soft folds. She started to feel warm liquid dripping in her thighs.

"Part your legs wider, baby," narinig niyang bulong nito sa kanyang tenga bago hinalikan iyon. He sounded so masculine, his raspy voice was so sexy it made her tremble in desire.

Binigyan ng kanyang mga hita ng sapat na espasyo ang lalaking nagbibigay sa kanya ngayon ng walang kaparis na sarap at kaligayahan. She squirmed in heated anticipation as she felt his hard length rubbing against her wet entrance.

Amber's flaming body made a tiny shudder when he pushed an inch of his shaft inside her. "Open your eyes, Amber," utos nitong muli sa kanya. "I want you to look at me."

Napasinghap siya sa gulat nang masilayan ang mukha ng kaniig. No, it can't be! sigaw ng kanyang isip. It can't be you! Not you!

"K-kenobi—" naputol ang sasabihin ni Amber nang isagad ng lalaki ang pagkakaugnay ng kanilang mga katawan.

Muli siyang napapikit at tinakasan yata siya ng lakas at paghinga nang mga sandaling iyon. There was no pain at all, just sheer delicious sensation. Umungol na lamang siya at isinuko ang katawan sa paparating na mas ma-intensidad na luwalhati.

He suavely moved on top of her, his manhood thrusting in and out of her body with long and smooth strokes. Kumapit siya sa likod nito, ibinaon ang mga kuko doon. He then caught her mouth in an explosive kiss as his motions became faster, ramming into her harder and deeper. Nakipagsabayan naman siya ng mga galaw dito. Iginiling niya ang balakang, sinalubong ang mga pagbaba ng katawan nito sa kanya. They abandoned each other's mouth as they gasped for air, both were moaning shamelessly.

"Ooh... Oh!" It was such a lovely sensation and it was becoming stronger...

"Amber," he uttered in between heavy breathings as they rocked their bodies together, reaching for ecstasy.

She wrapped her legs around his waist and met his one hard slam before their orgasm rolled over them...

Napabalikwas ng bangon si Amber nang magising siya sa kanyang kama. Humihingal siyang napatingin sa paligid ng kanyang kuwarto sa Hermosa Towers. Nag-iisa lamang siya roon.

Nahawakan niya ang sariling dibdib na tumatahip. "Shit!" mariing mura niya. At halos mapatili siya sa natuklasan sa kanyang katawan. She was feeling wetness in between her legs!

Nanghihilakbot at naiinis niyang hinawakan ang quilt na ginawa niyang kumot kagabi at hinila iyon pahubad sa kanyang katawan saka buong-gigil na iniitsa sa sahig.

"You gotta be shitting me!" halos tili ni Amber na nang tangkain niyang bumaba sa kama ay noon na niya naramdaman ang panglalambot ng kanyang katawan. Pagod siya at pinagpapawisan. Medyo nananakit din ang kanyang balakang.

"Oh, my Goood!" ngawa niya sabay takip ng dalawang palad sa kanyang mukha.

The dream felt so real! Hindi pa niya nararanasan ang makipagsiping ngunit iyon ang pakiramdam niyang pinanggalingan ng kanyang katawan. She just had mind-blowing sex in her dreams!

Bumaba na siya ng kama at buong-gigil pang inapakan ang quilt sa sahig sa kanyang pagtungo sa banyo. Ang quilt na naging sanhi ng kanyang nakakalokang panaginip.

Ang sabi sa kanya ng mommy niya ay kapag gagamitin daw niya sa pagtulog ang quilt na iyon sa bisperas ng kanyang ika-dalawampu't limang kaarawan ay mapapanaginipan niya ang lalaking mapapangasawa niya. Her mother didn't tell her that it was going be an erotic dream! And, hell! Bakit si Kenobi Celeste ang nasa kanyang panaginip? Ito ba ang lalaking nakatadhana para sa kanya?

Oh, shit! That snob, arrogant, skinny frog who had the guts to reject her long time ago?! No freaking way!

Dreams of Passion: Kenobi and Amber (Complete)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon