MÔ HÌNH KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU ADO.NET

Bắt đầu từ đầu
                         

 Có 2 cách để tạo đối tượng Command

 Có 4 cách để thực thi một lệnh thông qua đối tượng Command

2.2.1 Tạo Command từ phương thức tạo dựng

public OleDbCommand dc = new OleDbCommand("select * from sinhvien", con);

2.2.2 Tạo command từ phương thức CreateCommand của đối tượng Connection

OleDbCommand command = con.CreateCommand();

command.CommandText = "select * from sinhvien";

2.2.3 Tạo Command bằng cách đặt các thuộc tính sau khi khai báo

OleDbCommand com = new OleDbCommand();

com.CommandType = CommandType.Text

com.CommandText ="Select * from sinhvien";

com.Connection = con;

 Phương thức ExcuteReader: Phương thức này sẽ trả về một tập các bản ghi, nó tương đương với một Recordset và thường được sử dụng để thực thi các câu lệnh truy vấn như Select. Kết quả có thể lưu trữ trong đối tượng DataReader để thao tác.

Cú pháp: Biến_DataReader=com.ExcuteReader(); //com biến OleDbCommand.

 Phương thức ExcuteScalar(): Phương thức này sẽ trả về phần tử cột đầu tiên hàng đầu tiên trong bảng kết quả.

Phương thức này thường được sử dụng thực hiện câu lệnh truy vấn Select mà kết quả trả về chỉ có một hàng và một cột (Select Count(*) from sinhvien).

 Phương thức ExcuteNonQuery: Được sử dụng để thực thi các câu lệnh truy vấn hành động: Insert, Update, Delete...

 Phương thức ExcuteXMLReader: Tạo bộ đọc từ File XML, phương thức này không có trong oleCommand chỉ có trong sqlCommand.

2.3 DataReader

Công dụng: Dùng để đón nhận kết quả trả về từ đối tượng Command. Nó tương tự một RecordSet của ADO. Tuy nhiên dữ liệu là chỉ đọc theo chiều tiến (Readoly).

 Khai báo và lấy dữ liệu từ Command. Đối tượng DataReader không có phương thức khởi tạo

2.4 DataAdapter

 Công dụng: Có chức năng như một cầu nối giữa nguồn (tệp) dữ liệu và các bảng được cached trong bộ nhớ (đối tượng DataSet). DataAdapter điền dữ liệu vào một DataSet hay DataTable từ một nguồn dữ liệu sử dụng phương thức Fill(). Còn khi cập nhật dữ liệu ngược trở lại nguồn dữ liệu thì sử dụng phương thức Update() của đối tượng DataAdapter.

Tạo một DataAdapter ta có thể tạo từ một đối tượng connection đang mở hoặc từ một chuỗi kết nối (connection chưa được mở).

2.5 Đối tượng DataSet.

Đối tượng DataSet được coi như một kho chứa các bảng (Table). Người sử dụng có thể thay đổi dữ liệu trong các bảng này và khi muốn cập nhật vào cơ sở dữ liệu thì thi hành phương thức Update của đối tượng DataAdapter.

- Các bảng trong DataSet có thể do DataAdapter Fill vào hoặc cũng có thể là các bảng được tạo thành từ đối tượng DataTable.

Mô hình kết nối cơ sở dữ liệu ado.net Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ