Prologue

4 1 0

Princess.............. Empress

          "Simple, behave or else I'll rip   your body into pieces in less than a second."

Prince................ Prime

           "Annoying people are destined to be burn to hell, you know what I mean."

        Hindi mo aakalain na sa mundong iyong ginanagalawan ay may mga kakaiba at di maipaliwanag.

         Nakapagtataka.....
          
          Oo, anyong tao sila na nakikihalubilo't nagpapaapi sa iba pero mag-ingat ka dahil hindi sila pangkaraniwan. Ang daming meron sila na wala ka. Huwag kang magbabadyang maging isa sa kanila kundi hindi mo magugustahan ang magiging bunga.
        
         Umiwas ka hangga't maaga . Tumakbo ka hangga't kaya. Kung ayaw mong madamay sa galit nila pwes magpakabait ka.
    
        

                               -------Azer_Pink

        
   

Ayara's Stone "The Last Holder"Where stories live. Discover now